ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

ერთად განვავითაროთ აისი და მისი ფორუმი.
User avatar
Ginevra
ფორუმელი
Posts: 1536
Joined: 18 Sep 2009 10:35
Contact:

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Postby Ginevra » 13 Oct 2009 23:57

ზარაზა


"ტუფლი" - ფეხსაცმელი. ფეხსაცმელი შეიძლება იყოს - ზამთრის, სპორტული, სალაშქრო...(ქართულში არგვაქვს შესაბამისი ტერმინები...

:P


"იამა" - ორმო
"პროსტა" - უბრალოდ
"ბრატ" - ძმა/ძმაო
"დავაი" - მოდითუ მაინცდამაინც რუსული სიტყვის გამოყენება გინდათ, ჩასვით ბრჭყალებში. ასე უფრო თვალშისაცემია. არა მარტო ამ ფორუმზე, სხვაგანაც.... უფრო შეეჩვევა ხელი და ტვინი :P
კიდევ მოგენატრებათ...

.........

რადგან თავია სიცრუე ყოვლისა უბედობისა...

კაცნი დიადობენ, ოდეს მდაბლდებიან და მდაბლდებიან, ოდეს დიადობენ.

User avatar
Pensia_27
ფორუმელი
Posts: 4940
Joined: 11 Apr 2009 12:45

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Postby Pensia_27 » 14 Oct 2009 00:59

Ginevra
"დავაი" - მოდი
მოდი ან წადი ან მიდი..
Meine Ehre Heisst Treue

User avatar
S.T.A.L.K.E.R
ფორუმელი
Posts: 671
Joined: 19 May 2009 18:05
Location: pripiat

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Postby S.T.A.L.K.E.R » 14 Oct 2009 01:12


აბაროტის აღება _ ნაცვლის მიგებად მცდელობა
აბიჟნიკი _ წყენის მთესველი
აეწელა _ ფიცხად წინა აღუდგა
ავარდნა _ ჟინთ აშლა
აიწია _ ფრიად განკÂრდა
ამტუტება _ წესთ აღრევა
ანტიფრონცკი _ ზმანითა მოამაყე, გინა კოხტაპრუწა
არიფი _ ჰარიფთან ნახე
არღნის ჩიტი _ მუდმივ სტუმრობისა და ცეკვა-თამაშის მოყვარულს დიაცზედ იტყÂან
ატაშოლი _ ძმადნაფიცისა ძმობითგან განზიდვა
აუდე _ წარსვლისათვის უკმეხი მოწოდება
აყლისთავება _ ესე არს მუშტის შემოკვრით ყირამალა გარდასლვა; ანუ ფეხისა აცურებით ზურგზედ დაცემა;
გარნა აყლისთავებას უეცარი, გინა უცხო შეგრძნებისაგან თავბრუ დახვევაზეც იტყÂან
აჩათლახა _ სახეზედ მუშტი ჰკრა
აწევა _ თანა წარსაღებად თუ წარსაყვანად მობოჭვა
ახევა _ წართმევა მძლავრისაგან
ახვევა _ წარსლვა უპატიურისა
ახუÁლიშ _ ოღონდაც
ახურუშებული _ ქუÀნა გრძნობათ აყოლილი


ბაზარი _ სიტყუა-პასუხი
ბაზრის შეყვანა _ რა პირისა მოსაშინჯად სიტყუა განფინო, დაბაზრებასთან ნახე
ბაზარში წამოიკიდა _ საუბრითა მტყუვან-ჰყო
ბათქი _ ურთიერთ საშუღლო პაემანი
ბაიანი _ ნემსიანი ჭურჭელი
ბაითი _ ებრაელთა ენით: საყოფელი საბინადრო
ბაირამობა _ აწ: შუÀბა Ãორციელი
ბალამუტი _ აღრევის მოწადინეთა Ãმიანობა
ბანძი _ ცუდუბრალო
ბასიაკი _ მდაბალი მემთვრალე
ბაცანა _ ლაწირაკი
ბაცნობა _ უწვერულთ ყრმათა ლაღობა
ბესპონტაობა _ საქნელთ ვერ-მოპოება
ბესპრიდელი _ წესთ თაკილობა
ბირჟა _ ესე ოდეს ყმანი საფიხვნოდ შეიყრებიან, უშვერებენ და ამპარტავნებენ
ბლატავი _ გულ მაღლად საუბარი
ბლატი _ ამა ქუÀყნის უაღრესისა მარგებლად ყოლა
ბოი-ფრენდი _ ენგლიზელთა ენაზედ კუროსა ჰქვიან, სიძÂთ მტრფიალებელი
ბოლი _ თრიაქთ წვისა მშრალი ნისლი
ბოლო პასადკა _ დასკუნა რაიმესი; კვალად უწოდენ, ოდეს მეძავი გათხოვდეს


გააბლატავა _ თÂსზედ უმცროსსა მედიდურებისათვის მწედ ეყო
გაბაზრება _ ზურგთ-უკან რაიმესი მხელა, გამსკდართან ნახავ
გაბლატავდა _ გული მოიცა
გაგება _ წესი, მოძღურება, რომელ არს:
გაგება ქურდული, გინა შავი, ანუ წესი ავაზაკთა;
გაგება ქალაქური;
გაგება ძველი, ანუ ამპარტავანთ შეჯიბრება;
გაგება კაცური, გინა ვაჟკაცური, მრავალ ქურდულ დოგმატთაგან განწმენდილ;
გაგება ქუჩური, ბირჟის კვრისა წესი;
ესრეთ მოვალს გაგებისა კვალად მრავალი სახელი, აქა ესე ვიკმაე
გადაახტა _ თავზედო, ამბობენ, ესე ვითარ არა ნიშნეულ ჰყო; კვალად მრავალ-ნაცადზედ იტყÂან ათას ყლეზედ გადანახტომს
გადირკვა _ ვისიმე ფეხებ შუა ბურთისა გაძვრინება
გაედო _ ფინთად დაენძრა
გათავება _ თალიისა განსრულება
გათევზდა _ რა მცირეს პირობასა გარდაÂდეს სხუათა უზიანებლად
გაკუზვა _ წახრილისა ტყუნა
გალუბოი _ სხუათა ენაა, ცისფერთან ნახე
გამაზვა _ თÂსის ჰაზრის სისწორისა თავდებობა. რა ორთა გამმაზავთა შორის ერთი გამტყუვნდეს, გამტყუვნებულმან ფულითა გინა სხÂთა ზღოს;
გამაზვა სხუა არს პონტისაგან მოკლება;
არს ოდესმე გამაზვა ქრთამის მიცემაცა
გამოყლევება _ დია მძიმე სიბრიყვე
გამოყლევებული _ გამოყლევება ქმნილი
გამსკდარი _ ურთიერთას თქმული, ამბავზედ იტყÂან, ხოლო განიყოფებიან ესე ვითარ: გაბაზრებული, რაÁცა არს ჩუმად გამხელილი და გახეთქილი, რაÁცა არს გამხელილი შფოთითა
განაბი _ ქურდთაგან ბაძის ამღები
განდონი _ საწულოთ საპყრობი; კვალად: კაცი ვერაგი
გაპროჭვა _ ცემითა და მემთვრალეობით უგონობა
გაჟიმვა _ მიწოლით მოტყუნა
გასაღება _ ქირით მოკლვა
გასრიალდი _ შენს მალ წარსვლას ვლამი
გარეკილი _ ჭკვა მხიარული
გასროკვა _ სროკზედ წარგზავნა
გატანა _ ჭერ-ქუეშ ცარცვა
გატისკვა _ უპატიური წურთნა
გატრაკება _ უმიზეზოდ შფოთისა მოწადინება
გატრაკება საქმისა _ საქნარისა დია გაჯანჯლება; გინა შეწუხება ფრიად ვინმესი
გატყდომა _ წყენასავით
გატეხილშია _ ხასიათ შემუსვრილია
გაუჩალიჩა _ ავი შემართა
გაფრენა _ ჭკÂთგან გარდასლვა
გაჩითვა _ ჩუმი გაშინჯვა
გაჩითვა _ წარმოჩენა
გაჩხერა _ ძარღუთა შიგან ნემსისა წიაღყოფა
გაცვეტება _ რაიმესი გამოწულილÂთ განხილვა. ხოლო გაცვეტებანი ესრეთ განიყოფიან:
უკეთუ კაცი რასმე ვინმესაგან საუბრით შეიმეცნებს, გაფაიზაღებად იწოდების;
ოდეს თუალითა თÂსით ჰნახავს, გინა გონებითა მიჰხვდების, გაიასნებად უÃმობენ.
გაწელვა _ ბაითისა; ბაითი გაწელაო დიდის სახლის მაშენებელზედ ამბობენ
გახეთქვა _ ქალწულთ შერყუნა
გახეთქვა _ გამხელასაÂთ, გამსკდართან ნახე
გახურება _ შუღლთ საბაბისა ძიება
გოიმი _ კაცი მცირის დაბითგან ქალაქსა ჩასული, გარნა მუნ მკÂდრობისა ვერ-შემშუÀნებელი
გრევი _ უსრული პადაგრევისაგან
გრეხი _ კაცის მიმართ შენაცოდი რაÁმე;
განჰყოფენ საქციელთა, რაÁც გრეხია და რაÁც არ არის; ესრეთს გრეხსა გაგებაში ჩაჭრად უწოდენ, უკეთუ მძიმეა შეცოდებაÁ და ტეხავსო იტყÂან, ოდეს მცირედი შესცოდა
გულავი _ თÂსისა სურÂლისამებრ დროის გატარება,
გარნა გულავი დედათა არს მიმო ტყნაური


დააბრეხვა _ როყიო სათქუმელი თქუა
დააგოიმა _ შეტყუილის დაჯერება აქმნია
დააზანგა _ საქნელი რამე შეადვა
დაამუღამა _ მუღამეულ-ჰყო
დააცმევინა _ განაძო
დაახეთქა _ ულოდნელი ისიტყუა რაÁმე
დაახუილა _ ძლიერ დაარტყა
დაბმა _ ერთმან რომ მეორე რაიმეზედ დაიყოლიოს
დაბაზრება _ ტკბილმოუბარობით პირის მოშინჯვა, რომელ არს:
ბაზრის შეყვანა, როს დამბაზრებელი სათქმელის თქმულობას შეპარÂთ განაძლიერებს;
ბაზრის შეგდება, თუ რომ იგივესა დაკვრით იქმს
დაბოლება _ ბოლით დაბანგÂსათÂს მეცადინეობა
დაბოლილი _ ბოლითგან დაბანგული
დაბრედა _ ამა სოფლითგან მიფარვა
დაგინება _ ბილწითა ენითა აღკრძალვა რაიმესი; გინა ბილწი ფიცილი
დაგრუზვა _ გუემით ფიქრმეტყუÀლება
დადება _ დატევებაზედ ამბობენ:
იქმან დადებასა, ოდეს ერთმან მეორე დაუტევოს თავისა თÂსისა ანაბარად;
იქმან დადებასა, ოდეს ერთი მიჯნური მეორესა დასცილდეს;
ხოლო ერთი მეორესა რა შეჰპირდეს, გარნა ბოროტ განზრახულებით უპიროდ დასტოვოს, ესე ვითარს დადებასა ჰქÂან გადაგდება
დაენძრა _ ფრიადი შეჭირვება ეწყო
დავასება _ თუალ შევარდნით სიამე
დაზაგაჟნიკება _ მოზაგაჟნიკება გასწავლის
დაიადა _ თÂსს კერძოდ ჰყო
დაიზეთა _ უარისათÂს საბაბი შეუჭირდა
დაიწვა _ ვერ დაფარულ ეყო
დაკიდება _ საფიქრალითგან განდევნა
დალივერება _ თუალ-თუალის ყოფა
დაპადაგრევება _ პადაგრევისა მიძღუნა
და რამე _ რაÁც მისთანა; ყოველთა შემდგომად ესრეთ მოვალს: დაინახა და რამე, მიესალმა და რამე, უერთგულა და რამე და სხუანიცა
დატყვნა _ ნაჩუმათარზედ წასწრებასა ჰქÂან საქციელზედ დატყვნა; რა კაცმა სიავე ჩაიდინოს, მიმალვა სცადოს და მდევრისაგან გაუცუდდეს, ესე არს ცხელ ფაქტზედ დატყვნა
დაუაბგონა _ უკანა კერძად ჰყო
დაუადა _ მცირედი ძღუÀნი მიართუა
დაურტყა _ ულოდნელი საქციელი უქმნა
დახვოსტვა _ კუდში მოლალეობა
დერსკობა _ ამაყთ წარბ მაღლობა
დილიხორი _ გამხელილი ხუაშიადი
დობრად _ ძალთ უტანებელად


ეე! _ ესრეთ იზრახვიან ჟამსა განკÂრვებისასა, ანუ გახარებისასა, ანუ იმედის გაცრუებისა გინა გარდაწურÂსასა; გარნა სხუაÁ არს ოდეს ესე ვითარად უამურს მოუწოდებდნენ ვისმე


ვაზვრატი _ არა გამოსასყიდი, რომელ არს წარტაცებულის სულიერის მოყუანებისათÂს მოთხოვნილი, არამედ ნაცარცÂს მოქცეÂსა სასყიდელი
ვალის დადება _ მცირედის მადლისა ყვედრება
ვაჟნი _ ცუდმედიდი
ვაფშე _ ყოვლით კერძო
ვეში _ ესე არს ავეჯი სახლისა და ჭურჭლეული, რაგინდრა (გლეხურად); კვალადვე ვეშად იწოდების თÂთეული ცალკე უსულო საგანი, ესრეთ, რომ უკეთუ რამე მოსწონთ, ამბობენ: მაგარი ვეშიაო.
ვზროსლი _ წამოზრდილი, ესრეთ უმცროსნი ჰასაკითა თÂსზედ უფროსს იხსენიებენ


ზაიობი _ ჯიუტი ახირება
ზაპოი _ ესე ქართულად ანკანაკებაÁ არს, ზედიზედ ნადიმსა და სიმთვრალეს ნიშნავს
ზასი _ ღია პირითა ურთიერთის კოცნა
ზასაობა _ ზასთ გადაბმულობა
ზასკოკებიანი _ ხუშტურთ ამყოლი
ზახოდი _ მსხდომთაგან წრეში მოსატარებლად სამყოფელი რამ
ზონა _ ავაზაკთ შესაწყუდეველი
ზუბი _ ფარული ჯავრი


თალია _ უწინ ძაძის ტომარას ერქუა, გარნა აწ სათულელი არს უწყაო: ესე ვითარ ერთი თალია იტირა ანუ ბევრი უტირნია, ერთი თალია გაათავა რა მამრმან მდედრისა ჟინი ერთგზის აისრულა
თესი _ მიმალვა მეყუსეული
თესლი _ ჭკÂსა ბოროტად მომხმარი
თითის მიცემა _ საქნარის ქმნისათÂს ვისიმე კვალად იძულება (მდაბიურად)
თირვა _ ქუÀშით ცქერა
თომარი _ სიტყÂთ შექცევა


იაზვა _ მწარედ მსიტყუÀლი
იასნი _ თუალითა დანახული
იზმენა _ რისამე ვერ-ყოფისათÂს გულისა ძრწოლა
იდეინი _ ჰაზრით მაცხოვნე
იპარავს _ სახელკეთილის დიაცის ქუეშ-ქუეშ ტყნაურობაზედ იტყÂან
ისპალნიტელი _ ავისა გამეტებულად მოქმედი
ისტაბლიშმენტი _ ერთობა დამკÂდრების მოსურნეთა
იუზგარი _ ზნე-კეთილი


კაიფი _ სიამე აღმატებული; გინა მიუმხუდარისა დაცინვა
კატაობა _ ნარნარად სრბოლა
კიმარი _ გაბრუებულის კაცისაგან თავის კანტურზედ იტყÂან
კიშკაობა _ მომეტებულის საჭმლისა შექცევა
კლიჩკა _ სხუათა ენაა: ცხოველთ საწოდებელი
კონტრა _ მომტერე, მეშუღლე
კუტუ _ მომცრო ყლე
კუში _ ფულად მისაღები


ლ _ ესე ბგერა, ზედა კბილთ თანა ენის წუერვალის მიტანისა შემდგომ საშუალ ენით წარმოთქმული, არს ნიშანი მდაბიორობისა
ლაწირაკი _ ერთი წვრილფეხა გოგო ბიჭთაგანი
ლევი _ არმად ნაშოვნი


მაზი _ უსრული მაზიანისაგან
მაზიანი _ გამაზვისა ქმნა
მაიაკი _ ნიშან-ყოფა
მამაშა _ მეძავთ სარქალი
მანაგუა _ თრიაქის ფაფა
მანდრაჟი _ სულთ ფორიაქი
მარიაჟი _ თÂსის პეწისა დია მოყვარული
მასტერკა _ პლანი თითისებრ გახვეული (მოსაწევად)
მასტი _ რისამე თანხუედრად კეთილი
მაყუთი _ ნაღდი ფული
მახატია _ არად მიჩნს
მეპირე _ მინეტის მქნელი მდაბიორი
მესნი _ ამა ადგილთა მობინადრე
მეტრაკე _ ცისფერთან ნახე
მეშჩანი _ ფუყე სვეტი
მიირთვა _ ცთომილება ჰყო, ჭამასთან ნახე
მინეტი _ საწულოთ პირთან მიხუნა
მიცემა _ რა მდედრი მამრსა თანა-ეყოს; გარნა ტრაკის მიცემა არს დათმობა უგვანი, გინა მრუშებაÁ შორის მამრთა
მოზაგაჟნიკება _ თადარიგად ქონა
მოზგი _ ბევრისა მცოდნე, თუმც არა-ბრძენი
მოკეტვა _ მყუდროდ შთენა
მოკრახვა _ სიძუნწითა მალვა
მომჭამე! _ მუქარაზედ პასუხი, რაÁცა არს: ვერა გამიწყო-რა, ვერას გამიხდე
მოჟოშკვა _ მოკრახვავე
მოსმა _ ვინმესთÂს სახელის საჯაროდ შემწიკულა; მოსმადვე იწოდების, ოდეს ერთმან მეორეს მკაცრად მისი ადგილი მიუჩინოს
მოტყდომა _ მოხევასთან ნახე
მოქესტვა _ ნაჩქარობისათვის რაიმესი ვერ-სრულად დამალვა
მოღუნვა _ მაყუთის დასქელება
მოყომარება _ შეგონებით დარწმუნება
მოწვა _ ზრახვასა მიუხვდა
მოხევა _ სრბოლად სწრაფვა; კვალად: თÂსი ან სხუისი მოშორება თუალსაწიერითგან; მოხევადვე სახელდებენ ვინმესგან ულოდნელად მჭევრის სიტყÂს მბობასა
მოხსნა _ სათაÂსოდ გაიხადა
მუღამი _ გულისთქმისა პასუხი


ნაბოზვარი _ფლიდს, მზაკვარს კაცზედ იტყÂან
ნაკოლი _ ერთს ცარცვათაგანზედ წაქეზება
ნარკუშა _ საკურნებელთა ავად მხმარებელი
ნაროდი _ ხალხი მდაბიორი, ვიეთნი სბროდად უÃმობენ
ნასედკა _ ავთა მსტოვარი
ნაშა _ დიაცი წვრილფეხა, გარნა პირკეთილი და ტანკენარი
ნაჩათლახარი _ ჩათლახად ნამყოფი
ნახალკის შეტენვა _ უბრალოზედ ცოდÂს შეთხზვა
ნივიჟუს დარტყმა _ შეÃუÀდრისას პირისა მორიდება
ნძრევა _ საწულოთი ხელსაქმება
პაბეგშია _ მალვით სუფევს
პადაგრევი _ არა მცირედი ძღუÀნი
პადიეზდი _ სადარბაზოსაÂთ, გარნა დია უწმინდური
პადლიზა _ პირ-მოთნე
პალაჟენია _ უფროს-უნცრობისა რიგი
პასტაÁანკა _ მამრისგან შებღალული წაწალი
პაცანა _ ბაცანასთან ნახე
პიარი _ ხალხთ დარწმუნების მეცადინობა:
შავი პიარი არს სხუათა ბიწისა მუდმივ ჩინება;
თეთრი პიარი თÂსის კეთილობისა სხუათათÂს ჩიჩინია;
ყვითელი პიარი არს თითხვნა ჭორთა
პლანაქეში _ თრიაქისა გარდამეტებით მწეველი
პლანი _ ესრეთ ითქმის რა მორჩნი კანაფისა გაახმონ და დაფქუან; სხუა შეკეთებასთან ნახე
პლეტი _ იჩქითი განრიდება გინა ოტება შეშინებულისა
პოზდნი _ ხანის დამზმელი
პონტი _ უცაბედი საქნარი
პრავი _ მართალი მარწმუნებელი
პრაკოლი _ ვენაზედ ნემსით განაÃურეტი
პრაშმანდოვკა _ დიაცი სხუათა და სხუათა მამაცთა თანა დია მყოფი, გარნა საფასურისა არა მთხოვნელი
პრეტენზიული _ აჯისა ბრძანებად მომაქცეველი
პრიკოლი _ უნდილ საღრეჭი
პრიკუპი _ ქაღალდის თამაშისას ერთის წრიულის მოხვეჭა


ჟიმჟიმი _ ტრაკის ცახცახი
ჟოპასტენკა _ პანღურის ამორტყმით თამაშობა უგვარი, ბაცნები იქმან


რიჟა _ მრუდე, გინა პირუმტკიცი
როჟა _ კაცი უამური
როჟის კერვა _ მწუთხის სახისა შეკუÀთა


საიმი _ გეშის აღება
სანქციის დება _ ესრეთ იტყÂან, ოდეს ვინმე ხატითა თÂსითა გინა საქციელით თÂსს ნაჩუმათევს თუალ-საჩინოდ ჰყოფს
სასტავი _ მოყუასთ ერთობა
საჩკაობა _ თავისა მოზანტება
სეკა _ ესე ციფრად ოც და ერთი, რაÁც ნიშნავს ტოლნი ვართო, ანუ ბარი-ბარში
სვეტი _ ცარიელ დარბაისლობისა მოიმედე
სვეცკი _ სვეტთაგან ამოდ შესატკბობი
სვოი _ ჩუენ კერძო
სიაფანდი _ არ-საღირებელს უსულო საგანზედ ამბობენ; გინა ცრუსა კაცზედ
სიმონ! _ ქალაქური მოწოდება
სიმპო _ უსრული სიმპატიურითგან, რაÁცა არს ამოდ სახილველი
სირი _ გრძელი საწულო მოსუÀნებული
სიტყვის აღება _ თÂსივე დაგინებისა მოშლა
სიტყვის მოხსნა _ სიტყÂს აღებავე
სიფათი _ სახე უშვერი
სიცო _ ნაკუÀთი სიცოცხლითგან
სკოლსკობა _ ხასიათთ ავად მოქნილობა, ხოლო სკოლსკისა უნდოსა და ორპირს კაცზედ იტყÂან
სპონტამ _ ერთი არს კნინღა, გინა იქვე, ითქუას თუ: სპონტამ გავაკეთებდიო ესე იგი არღარა მიკლდა გაკეთებას, უკეთუ მსუროდაო; მეორე არა ცარიელად ჰყოფისათÂს: სპონტამ ყოფნა, სპონტამ დარჩენა და ესე ვითარნი
სროკი _ დილეგს საყოფელთ ჟამთა საზომი
სტოპრო _ ასნი მეასედთაგანნი, რომელ ნანდÂლსა ნიშნავს
სტოსის წაყვანა _ საგანთ და საქნელთ Ãელერთპირი გარიგება
სტრელი _ პაემანის-ყოფა
სუტენიორი _ მეურვე მეძავთა
სხადნიაკი _ ქურდთ შეყრილობატეხავს _ აუგია
ტვინის ტყვნა_ გულისხმის ყოფად დაძალება
ტრაკიდან ბარათის გამოღება _ თითიდან მიზეზის გამოწოვასაÂთ
ტრაკში _ დია შორს
ტრუხა _ ამაო, ფუტუროსაÂთ


უსწორდება _ ამოდ უჩნს
უტრაკო _ აღმსთობად უძლური; ხოლო უტრაკო მეტრაკედ უწოდენ, უკეთუ თÂსისა საქმისა ვერ-მომრიგებელს სხვათა საქმეთა მორიგება მოპრიანებია


ფანი _ გარდარეული მოთაყვანე
ფაიზაღი _ ნანდÂლ სარწმუნო
ფაქტი _ თრიაქთა და ესე ვითართა მცირე რამ შეკვრა
ფუფლო _ პირობას გარდასრული


ქაჩავს _ ძალ-უცს
ქაჯი _ მეტის მეტი ტეტია
ქელანი _ ერთად მოცემული, მაყუთზედ იტÂან
ქერაობა _ გარდაჭდობილის მიჯნურისაგან ხელის მეტი ფათური
ქეში _ პლანაქეშისგან მოკლებით
ქეში _ სხუათა ენაა, მაყუთთან ნახე
ქინძაობა _ სუბუქი ტყნაურობა
ქსივა _ ძუÀლად: ტუსაღთ უსტარი; აწ: ჯიბეს საქონი მცირე რამ საბუთი მარწმუნებელი


ღადავი _ თომარზედ აღმატებული


ყამა _ იარაღი მკუÀთელი, მტკაველის ოდენა და უდიდესი
ყიყინი _ კეთილი მოაჯეობა
ყლეფანდურა _ სუბუქის ჭკÂსა


შავი _ ავაზაკთ მოძღუარი
შავი _ საწულოსაც ჰქÂან
შალა _ პლანთ-კეთილობა
შანს-პეპელა _ შემთხუÀÂს მნე
შარაფი _ ქეიფი ღრეობაზედ უმცირესი
შატალო _ შეგირდთ უმოძღურო ხეტიალი
შეახვია _ დააბასავით
შებმა _ დაბმისა მზგავსი არს, დაბმასთან ნახე
შეედო _ დაენძრა გასწავლის
შეკეთება _ დაფქÂლის პლანისა მასტერკად განმზადება, სხუა მასტერკასთან ნახე
შელაგება _ შეყოფასაÂთ, გარნა არა ერთის ოდენ საზრუნაÂთა, არამედ მრავლის; შეყოფასთან ნახე
შემეტენე _ შეტენÂსა მოსურნე
შენძრეული _ დია გამოცდილი
შეტენვა _ ძალად ცოლობა
შეტენვა _ გვერდით მყოფობისა უსიამო მეცადინობა
სხუაÁცა არს ნახალკის შეტენვა, მერმე სწერია
შეყენება _ ქუჩაში ცარცვა
შეყოფა _ ჯიუტისაგან შეწუხება
შე-ჩემა _ უდიერი მოწოდება
შეცემა _ ჯახითა ტყუნა
შეწერა _ დაგინებისა ურიდველობა
შეწერვა _ ახეÂსა მზგავსი, გარნა იხილეთ აქა, თუ ვითარ განიყოფებიან:
ოდეს თაღლითები იქმან, არს შეწერვა ტეხნიკური,
ოდეს ძალითა წაერთმის, არს დაწერვა გინა ახევა,
ოდეს მიჩუმათებითა წაერთმის _ პარვა;
კვალად შეწერვა არს დაზანგებისა მგვანი, ოდეს ერთმან მეორესა რაიმე დაავალოს, გარნა არა პირველად
შიგ ქონა _ ესრეთ ძრიელ შემცდარსა ეტყÂან: შიგ ხომ არა გაქვსო
შიპიტი _ გულისა შუღლად აშუშხუნება
შმონი _ სავანეთა და საცმელთ განჩხრეკა
შმოტკისტი _ ზმანთ მოთაყვანე
შუხური _ ჩოჩქოლი და შუღლი დია ხმამაღალი


ჩააკატავა _ ზერელედ განასრულა
ჩაბოზება _ ბოროტის ზრახÂთ ჩაშვება
ჩათლახი _ ესე დიაცი კურო მრავალი და ხასიათ განრყუნილი; ჩათლახივე არს სულიერი ქუÀგამხედვარი და ავის ყოფისათÂს მუდამ მეცადინე
ჩაკვლა _ მასტერკისა ცეცხლთაგან განლევა
ჩალიჩი _ ქმნად მიდგომა
ჩალიჩმეისტერი _ ჩალიჩისა ნატიფად მქნელი
ჩამიჩი _ ჟამ გარდასრული დიაცი
ჩამშვები _ მაბეზღარი
ჩანგლის თხრა _ ხასიათისა აღზუავება
ჩაპიზდვა _ წაქცეულის გინა მწოლიარის კაცისა უწყალო ცემაზედ ითქმის
ჩაშვება _ ჩამშვებთ მოღუაწება
ჩაჭრა _ გაგებასა შიგან დამარცხება
ჩესნი _ არმისა გარე-მიმაქცეველი
ჩისტა _ მხოლოდ თუ: ჩისტა რაიმესთვის, ჩისტა ოქროსი და მისთანა ყოველთა ზედა
ჩმორი _ ვერ-მძლე


ც _ ართრონი გინებისა დამძიმებად: არათუ დედა მოვტყან, არამედ დედაც მოვტყან [და კიდევ სხვაცო]
ცისფერი _ მამრი მამრთან თანაყოფისა მოსურნე
ცუმბუშა _ დაჯაბნილი Ãელქვეშე


ძალად _ ნართაული, რაÁცა არს მოსურნე გარნა ვერ შემძლე: მაგარისა წილ ძალად მაგარი, კარგისა წილ ძალად კარგი, ნაშისა წილ ძალად ნაშა და ესე ვითარნი


წერაობა _ წაწლობისა მზგავსი, გარნა მეტი ბიწიერი
წველა _ ნებსით ფასისა ხშირი რთმევა
წიკი _ ნერვთა გზნებით აკÂატებული რამ


ჭამა _ ცთომილება, რაÁცა არს ძმობაში ჭამა, გინა უქონელისა კადრება; ხოლო მეორე, რა ვინმემ ტყუილი დაიჯეროს
ჭუჭუ _ კუტუს არა აღმატებული
ჭერა _ თÂსს სახედ ყოფა: ძველის ჭერა, როჟის ჭერა, ვაჟნის ჭერა და ესე ვითარნი ფრიად უმრავლესნი, გარნა არა ყოველთა სიტყუათათÂს, რომელ არს მქონე: ბაითის ჭერა, ვერ-მქონე: ჭუჭუს ჭერა, მოკეტვა: კბილის ენაზედ ჭერა, თავისა ალაგმვა: ტრაკის ჭერა [მოჭერა გინა დაჭერა] და ზოგნი კიდევ სხუანი, სიმრავლისათÂს ვერ შევუდექ


ხავერა _ სავანე ბაითზედ უმცირესი და უპატიურად შენახული
ხატა _ ესე არა ხავერა არს, არამედ მასზედ ფართე და უკეთესი ნაპატრონები. ამათ ორივესა ხავერასა და ხატასა უწესო მოღუაწებისათÂს ჰქონობენ ხოლმე
ხევძმარის ბაყაყი _ დიაცი გაუთხოვარი, ხატად უგვანო, ბოხ-ხმიანი და ხარხარით მოცინარი
ხიპიში _ შფოთი
ხოში _ ლტოლვა
ხოშიანი _ არა შუÀნიერი არს, არამედ ნაკლებ ტკბილი
ხურუში _ ქუÀნა გრძნობა
ხრამჰესის ია _ დიაცი გაუთხოვარი, მეოჯახე საქებელი, საქციელითა სრულ, ხატითა კეთილ. გოიმის მამისა დია საყუარელი და საამაყო, თუცა ლ-ს მაძახებელი (ლ-სთან ნახე)


ჯაგა _ ბარბაროზი
ჯიგარი _ უცხოთა გულისწადილისა მიმხუდომი


ჰარიფი _ უცდელზედ ითქმის
წამო წითელ ხიდზე, მაგარია!!! © ,,ჭეშმარიტი" ქართველი

User avatar
BERLY
ფორუმელი
Posts: 158
Joined: 23 Apr 2009 13:01

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Postby BERLY » 14 Oct 2009 10:55

საიდან დააკოპიე ესნი ?????? :lol: :lol:

DISEVI
ფორუმელი
Posts: 553
Joined: 11 Apr 2009 10:54

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Postby DISEVI » 14 Oct 2009 11:18

S.T.A.L.K.E.R
კ ასოზე კუნილიზაცია აკლია :D :D
წამო წითელ ხიდზე, მაგარია!!! © ,,ჭეშმარიტი" ქართველი :D

User avatar
Ginevra
ფორუმელი
Posts: 1536
Joined: 18 Sep 2009 10:35
Contact:

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Postby Ginevra » 14 Oct 2009 17:11

მე მაქვს ლექსიკონი :P რუსული ბარბარიზმებას.

ჰქვია "ქართველო, ილაპარაკე ქართულად" ავტორია ქეთევან ხვთისავრიშვილი-მარგიშვილი.

მარა ასე დაკოპირებას აზრი არ აქვს, რამდენი წაიკითხავს ან დაიმახსოვრებს მაგას?
კიდევ მოგენატრებათ...

.........

რადგან თავია სიცრუე ყოვლისა უბედობისა...

კაცნი დიადობენ, ოდეს მდაბლდებიან და მდაბლდებიან, ოდეს დიადობენ.

User avatar
Javelin
ფორუმელი
Posts: 2752
Joined: 05 Apr 2009 21:20

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Postby Javelin » 14 Oct 2009 19:36

რუსულის ცოდნა იცოცხლე,
სახარბიელო რამ არი,
მაგრამ ეს უნდა იცოდე
მშობლიურია მთავარი
who dares wins!

User avatar
Ginevra
ფორუმელი
Posts: 1536
Joined: 18 Sep 2009 10:35
Contact:

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Postby Ginevra » 14 Oct 2009 19:48

Javelin
:))))))))))))))))))

მთავარია როცა ქართულად ლაპარაკობ, ქართულად ილაპარაკო და როცა რუსულად რუსულად. :))
კიდევ მოგენატრებათ...

.........

რადგან თავია სიცრუე ყოვლისა უბედობისა...

კაცნი დიადობენ, ოდეს მდაბლდებიან და მდაბლდებიან, ოდეს დიადობენ.

User avatar
Ginevra
ფორუმელი
Posts: 1536
Joined: 18 Sep 2009 10:35
Contact:

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Postby Ginevra » 25 Oct 2009 21:42

ახალი ინიცატივააააააააააააააააააააააააბა ვინ აიღებს თავის თავზეეეეეეეეეეეე


აბა აისელებო!!!!!!!!!!!!!!!!!!
შევადგინოთ სამხედრო ტერმინების ლექსიკონი.

და ავკრძალოთ აისის გასვლებზე ტერმინები, როგორებიცაა: "მარშბრასოკი", "აჯიმანიები" და ა.შ. (მე ჯერ არ ვერკვევი ახლა, თქვენ უკეთ გეცოდინებათ, რა ტერმინები გამოიყენება რუსულად.........
კიდევ მოგენატრებათ...

.........

რადგან თავია სიცრუე ყოვლისა უბედობისა...

კაცნი დიადობენ, ოდეს მდაბლდებიან და მდაბლდებიან, ოდეს დიადობენ.

User avatar
კარელა
ფორუმელი
Posts: 250
Joined: 13 May 2009 12:57

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Postby კარელა » 25 Oct 2009 22:06

NAPSTER wrote:ჰო კიდე...

ვყვირივარ-ვყვირი

ვმღერივარ-ვმღერი

შენ კიდე სულ როგორ უნდა ყვიროდე :mrgreen:
ჯერ საქართველო!

User avatar
Ginevra
ფორუმელი
Posts: 1536
Joined: 18 Sep 2009 10:35
Contact:

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Postby Ginevra » 25 Oct 2009 22:14

კარელა wrote:
NAPSTER wrote:ჰო კიდე...

ვყვირივარ-ვყვირი

ვმღერივარ-ვმღერი

შენ კიდე სულ როგორ უნდა ყვიროდე :mrgreen:


:lol: :lol: :lol:ჩაგეთვალა :))))))))))))))))))))
კიდევ მოგენატრებათ...

.........

რადგან თავია სიცრუე ყოვლისა უბედობისა...

კაცნი დიადობენ, ოდეს მდაბლდებიან და მდაბლდებიან, ოდეს დიადობენ.

User avatar
Forrest Gump
ფორუმელი
Posts: 2540
Joined: 09 Jul 2009 13:58
Location: საქართველო

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Postby Forrest Gump » 26 Oct 2009 19:56

მაქსიმალურად ვეცადოთ რუსული ბარბარიზმების ამოძირკვას
უვარგისი

User avatar
Caqtus
ფორუმელი
Posts: 340
Joined: 11 Apr 2009 16:29
Location: Tbilisi
Contact:

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Postby Caqtus » 26 Oct 2009 20:09

Ginevra
Ginevra wrote:და ავკრძალოთ აისის გასვლებზე ტერმინები, როგორებიცაა: "მარშბრასოკი", "აჯიმანიები" და ა.შ. (მე ჯერ არ ვერკვევი ახლა, თქვენ უკეთ გეცოდინებათ, რა ტერმინები გამოიყენება რუსულად.........


ჰმ


ლაშქრობა / მარში / მარშირება

მიწიდან აზიდვა / ძელზე აზიდვა

მუცლის პრესი

შემდეგ? 8-)
٩͡๏̯͡๏)۶

User avatar
Ginevra
ფორუმელი
Posts: 1536
Joined: 18 Sep 2009 10:35
Contact:

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Postby Ginevra » 26 Oct 2009 20:28

Caqtus wrote:Ginevra
Ginevra wrote:და ავკრძალოთ აისის გასვლებზე ტერმინები, როგორებიცაა: "მარშბრასოკი", "აჯიმანიები" და ა.შ. (მე ჯერ არ ვერკვევი ახლა, თქვენ უკეთ გეცოდინებათ, რა ტერმინები გამოიყენება რუსულად.........


ჰმ


ლაშქრობა / მარში / მარშირება

მიწიდან აზიდვა / ძელზე აზიდვა

მუცლის პრესი

შემდეგ? 8-)
მადლობა... ვინც მეტი იცის..... იქნებ იმან დაწეროს ვინც მეტი იცის............. :) :P
კიდევ მოგენატრებათ...

.........

რადგან თავია სიცრუე ყოვლისა უბედობისა...

კაცნი დიადობენ, ოდეს მდაბლდებიან და მდაბლდებიან, ოდეს დიადობენ.

ზარაზა
დარაჯი
Posts: 6835
Joined: 17 Apr 2009 19:46

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Postby ზარაზა » 26 Oct 2009 20:31

"შახმატური" - ჭადრაკისებური;
"მარშბრასოკი" - მარშნახტომი;
"ატჟიმანია", იგივე "აჯიმანია" - აზიდვა;
"შაგაობა" - აქ: სამწყობრო მომზადება;
რაცა ღმერთსა არა სწადდეს, არა საქმე არ იქნების (1712.783.1)

ლოდი, რომელ შეურაცხ-ყვეს მაშენებელთა, ესე იქმნა თავ კიდეთა (ფსალ. 117.22)