Page 3 of 8

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Posted: 13 Oct 2009 23:57
by Ginevra
ზარაზა


"ტუფლი" - ფეხსაცმელი. ფეხსაცმელი შეიძლება იყოს - ზამთრის, სპორტული, სალაშქრო...(ქართულში არგვაქვს შესაბამისი ტერმინები...

:P


"იამა" - ორმო
"პროსტა" - უბრალოდ
"ბრატ" - ძმა/ძმაო
"დავაი" - მოდითუ მაინცდამაინც რუსული სიტყვის გამოყენება გინდათ, ჩასვით ბრჭყალებში. ასე უფრო თვალშისაცემია. არა მარტო ამ ფორუმზე, სხვაგანაც.... უფრო შეეჩვევა ხელი და ტვინი :P

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Posted: 14 Oct 2009 00:59
by Pensia_27
Ginevra
"დავაი" - მოდი
მოდი ან წადი ან მიდი..

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Posted: 14 Oct 2009 01:12
by S.T.A.L.K.E.R

აბაროტის აღება _ ნაცვლის მიგებად მცდელობა
აბიჟნიკი _ წყენის მთესველი
აეწელა _ ფიცხად წინა აღუდგა
ავარდნა _ ჟინთ აშლა
აიწია _ ფრიად განკÂრდა
ამტუტება _ წესთ აღრევა
ანტიფრონცკი _ ზმანითა მოამაყე, გინა კოხტაპრუწა
არიფი _ ჰარიფთან ნახე
არღნის ჩიტი _ მუდმივ სტუმრობისა და ცეკვა-თამაშის მოყვარულს დიაცზედ იტყÂან
ატაშოლი _ ძმადნაფიცისა ძმობითგან განზიდვა
აუდე _ წარსვლისათვის უკმეხი მოწოდება
აყლისთავება _ ესე არს მუშტის შემოკვრით ყირამალა გარდასლვა; ანუ ფეხისა აცურებით ზურგზედ დაცემა;
გარნა აყლისთავებას უეცარი, გინა უცხო შეგრძნებისაგან თავბრუ დახვევაზეც იტყÂან
აჩათლახა _ სახეზედ მუშტი ჰკრა
აწევა _ თანა წარსაღებად თუ წარსაყვანად მობოჭვა
ახევა _ წართმევა მძლავრისაგან
ახვევა _ წარსლვა უპატიურისა
ახუÁლიშ _ ოღონდაც
ახურუშებული _ ქუÀნა გრძნობათ აყოლილი


ბაზარი _ სიტყუა-პასუხი
ბაზრის შეყვანა _ რა პირისა მოსაშინჯად სიტყუა განფინო, დაბაზრებასთან ნახე
ბაზარში წამოიკიდა _ საუბრითა მტყუვან-ჰყო
ბათქი _ ურთიერთ საშუღლო პაემანი
ბაიანი _ ნემსიანი ჭურჭელი
ბაითი _ ებრაელთა ენით: საყოფელი საბინადრო
ბაირამობა _ აწ: შუÀბა Ãორციელი
ბალამუტი _ აღრევის მოწადინეთა Ãმიანობა
ბანძი _ ცუდუბრალო
ბასიაკი _ მდაბალი მემთვრალე
ბაცანა _ ლაწირაკი
ბაცნობა _ უწვერულთ ყრმათა ლაღობა
ბესპონტაობა _ საქნელთ ვერ-მოპოება
ბესპრიდელი _ წესთ თაკილობა
ბირჟა _ ესე ოდეს ყმანი საფიხვნოდ შეიყრებიან, უშვერებენ და ამპარტავნებენ
ბლატავი _ გულ მაღლად საუბარი
ბლატი _ ამა ქუÀყნის უაღრესისა მარგებლად ყოლა
ბოი-ფრენდი _ ენგლიზელთა ენაზედ კუროსა ჰქვიან, სიძÂთ მტრფიალებელი
ბოლი _ თრიაქთ წვისა მშრალი ნისლი
ბოლო პასადკა _ დასკუნა რაიმესი; კვალად უწოდენ, ოდეს მეძავი გათხოვდეს


გააბლატავა _ თÂსზედ უმცროსსა მედიდურებისათვის მწედ ეყო
გაბაზრება _ ზურგთ-უკან რაიმესი მხელა, გამსკდართან ნახავ
გაბლატავდა _ გული მოიცა
გაგება _ წესი, მოძღურება, რომელ არს:
გაგება ქურდული, გინა შავი, ანუ წესი ავაზაკთა;
გაგება ქალაქური;
გაგება ძველი, ანუ ამპარტავანთ შეჯიბრება;
გაგება კაცური, გინა ვაჟკაცური, მრავალ ქურდულ დოგმატთაგან განწმენდილ;
გაგება ქუჩური, ბირჟის კვრისა წესი;
ესრეთ მოვალს გაგებისა კვალად მრავალი სახელი, აქა ესე ვიკმაე
გადაახტა _ თავზედო, ამბობენ, ესე ვითარ არა ნიშნეულ ჰყო; კვალად მრავალ-ნაცადზედ იტყÂან ათას ყლეზედ გადანახტომს
გადირკვა _ ვისიმე ფეხებ შუა ბურთისა გაძვრინება
გაედო _ ფინთად დაენძრა
გათავება _ თალიისა განსრულება
გათევზდა _ რა მცირეს პირობასა გარდაÂდეს სხუათა უზიანებლად
გაკუზვა _ წახრილისა ტყუნა
გალუბოი _ სხუათა ენაა, ცისფერთან ნახე
გამაზვა _ თÂსის ჰაზრის სისწორისა თავდებობა. რა ორთა გამმაზავთა შორის ერთი გამტყუვნდეს, გამტყუვნებულმან ფულითა გინა სხÂთა ზღოს;
გამაზვა სხუა არს პონტისაგან მოკლება;
არს ოდესმე გამაზვა ქრთამის მიცემაცა
გამოყლევება _ დია მძიმე სიბრიყვე
გამოყლევებული _ გამოყლევება ქმნილი
გამსკდარი _ ურთიერთას თქმული, ამბავზედ იტყÂან, ხოლო განიყოფებიან ესე ვითარ: გაბაზრებული, რაÁცა არს ჩუმად გამხელილი და გახეთქილი, რაÁცა არს გამხელილი შფოთითა
განაბი _ ქურდთაგან ბაძის ამღები
განდონი _ საწულოთ საპყრობი; კვალად: კაცი ვერაგი
გაპროჭვა _ ცემითა და მემთვრალეობით უგონობა
გაჟიმვა _ მიწოლით მოტყუნა
გასაღება _ ქირით მოკლვა
გასრიალდი _ შენს მალ წარსვლას ვლამი
გარეკილი _ ჭკვა მხიარული
გასროკვა _ სროკზედ წარგზავნა
გატანა _ ჭერ-ქუეშ ცარცვა
გატისკვა _ უპატიური წურთნა
გატრაკება _ უმიზეზოდ შფოთისა მოწადინება
გატრაკება საქმისა _ საქნარისა დია გაჯანჯლება; გინა შეწუხება ფრიად ვინმესი
გატყდომა _ წყენასავით
გატეხილშია _ ხასიათ შემუსვრილია
გაუჩალიჩა _ ავი შემართა
გაფრენა _ ჭკÂთგან გარდასლვა
გაჩითვა _ ჩუმი გაშინჯვა
გაჩითვა _ წარმოჩენა
გაჩხერა _ ძარღუთა შიგან ნემსისა წიაღყოფა
გაცვეტება _ რაიმესი გამოწულილÂთ განხილვა. ხოლო გაცვეტებანი ესრეთ განიყოფიან:
უკეთუ კაცი რასმე ვინმესაგან საუბრით შეიმეცნებს, გაფაიზაღებად იწოდების;
ოდეს თუალითა თÂსით ჰნახავს, გინა გონებითა მიჰხვდების, გაიასნებად უÃმობენ.
გაწელვა _ ბაითისა; ბაითი გაწელაო დიდის სახლის მაშენებელზედ ამბობენ
გახეთქვა _ ქალწულთ შერყუნა
გახეთქვა _ გამხელასაÂთ, გამსკდართან ნახე
გახურება _ შუღლთ საბაბისა ძიება
გოიმი _ კაცი მცირის დაბითგან ქალაქსა ჩასული, გარნა მუნ მკÂდრობისა ვერ-შემშუÀნებელი
გრევი _ უსრული პადაგრევისაგან
გრეხი _ კაცის მიმართ შენაცოდი რაÁმე;
განჰყოფენ საქციელთა, რაÁც გრეხია და რაÁც არ არის; ესრეთს გრეხსა გაგებაში ჩაჭრად უწოდენ, უკეთუ მძიმეა შეცოდებაÁ და ტეხავსო იტყÂან, ოდეს მცირედი შესცოდა
გულავი _ თÂსისა სურÂლისამებრ დროის გატარება,
გარნა გულავი დედათა არს მიმო ტყნაური


დააბრეხვა _ როყიო სათქუმელი თქუა
დააგოიმა _ შეტყუილის დაჯერება აქმნია
დააზანგა _ საქნელი რამე შეადვა
დაამუღამა _ მუღამეულ-ჰყო
დააცმევინა _ განაძო
დაახეთქა _ ულოდნელი ისიტყუა რაÁმე
დაახუილა _ ძლიერ დაარტყა
დაბმა _ ერთმან რომ მეორე რაიმეზედ დაიყოლიოს
დაბაზრება _ ტკბილმოუბარობით პირის მოშინჯვა, რომელ არს:
ბაზრის შეყვანა, როს დამბაზრებელი სათქმელის თქმულობას შეპარÂთ განაძლიერებს;
ბაზრის შეგდება, თუ რომ იგივესა დაკვრით იქმს
დაბოლება _ ბოლით დაბანგÂსათÂს მეცადინეობა
დაბოლილი _ ბოლითგან დაბანგული
დაბრედა _ ამა სოფლითგან მიფარვა
დაგინება _ ბილწითა ენითა აღკრძალვა რაიმესი; გინა ბილწი ფიცილი
დაგრუზვა _ გუემით ფიქრმეტყუÀლება
დადება _ დატევებაზედ ამბობენ:
იქმან დადებასა, ოდეს ერთმან მეორე დაუტევოს თავისა თÂსისა ანაბარად;
იქმან დადებასა, ოდეს ერთი მიჯნური მეორესა დასცილდეს;
ხოლო ერთი მეორესა რა შეჰპირდეს, გარნა ბოროტ განზრახულებით უპიროდ დასტოვოს, ესე ვითარს დადებასა ჰქÂან გადაგდება
დაენძრა _ ფრიადი შეჭირვება ეწყო
დავასება _ თუალ შევარდნით სიამე
დაზაგაჟნიკება _ მოზაგაჟნიკება გასწავლის
დაიადა _ თÂსს კერძოდ ჰყო
დაიზეთა _ უარისათÂს საბაბი შეუჭირდა
დაიწვა _ ვერ დაფარულ ეყო
დაკიდება _ საფიქრალითგან განდევნა
დალივერება _ თუალ-თუალის ყოფა
დაპადაგრევება _ პადაგრევისა მიძღუნა
და რამე _ რაÁც მისთანა; ყოველთა შემდგომად ესრეთ მოვალს: დაინახა და რამე, მიესალმა და რამე, უერთგულა და რამე და სხუანიცა
დატყვნა _ ნაჩუმათარზედ წასწრებასა ჰქÂან საქციელზედ დატყვნა; რა კაცმა სიავე ჩაიდინოს, მიმალვა სცადოს და მდევრისაგან გაუცუდდეს, ესე არს ცხელ ფაქტზედ დატყვნა
დაუაბგონა _ უკანა კერძად ჰყო
დაუადა _ მცირედი ძღუÀნი მიართუა
დაურტყა _ ულოდნელი საქციელი უქმნა
დახვოსტვა _ კუდში მოლალეობა
დერსკობა _ ამაყთ წარბ მაღლობა
დილიხორი _ გამხელილი ხუაშიადი
დობრად _ ძალთ უტანებელად


ეე! _ ესრეთ იზრახვიან ჟამსა განკÂრვებისასა, ანუ გახარებისასა, ანუ იმედის გაცრუებისა გინა გარდაწურÂსასა; გარნა სხუაÁ არს ოდეს ესე ვითარად უამურს მოუწოდებდნენ ვისმე


ვაზვრატი _ არა გამოსასყიდი, რომელ არს წარტაცებულის სულიერის მოყუანებისათÂს მოთხოვნილი, არამედ ნაცარცÂს მოქცეÂსა სასყიდელი
ვალის დადება _ მცირედის მადლისა ყვედრება
ვაჟნი _ ცუდმედიდი
ვაფშე _ ყოვლით კერძო
ვეში _ ესე არს ავეჯი სახლისა და ჭურჭლეული, რაგინდრა (გლეხურად); კვალადვე ვეშად იწოდების თÂთეული ცალკე უსულო საგანი, ესრეთ, რომ უკეთუ რამე მოსწონთ, ამბობენ: მაგარი ვეშიაო.
ვზროსლი _ წამოზრდილი, ესრეთ უმცროსნი ჰასაკითა თÂსზედ უფროსს იხსენიებენ


ზაიობი _ ჯიუტი ახირება
ზაპოი _ ესე ქართულად ანკანაკებაÁ არს, ზედიზედ ნადიმსა და სიმთვრალეს ნიშნავს
ზასი _ ღია პირითა ურთიერთის კოცნა
ზასაობა _ ზასთ გადაბმულობა
ზასკოკებიანი _ ხუშტურთ ამყოლი
ზახოდი _ მსხდომთაგან წრეში მოსატარებლად სამყოფელი რამ
ზონა _ ავაზაკთ შესაწყუდეველი
ზუბი _ ფარული ჯავრი


თალია _ უწინ ძაძის ტომარას ერქუა, გარნა აწ სათულელი არს უწყაო: ესე ვითარ ერთი თალია იტირა ანუ ბევრი უტირნია, ერთი თალია გაათავა რა მამრმან მდედრისა ჟინი ერთგზის აისრულა
თესი _ მიმალვა მეყუსეული
თესლი _ ჭკÂსა ბოროტად მომხმარი
თითის მიცემა _ საქნარის ქმნისათÂს ვისიმე კვალად იძულება (მდაბიურად)
თირვა _ ქუÀშით ცქერა
თომარი _ სიტყÂთ შექცევა


იაზვა _ მწარედ მსიტყუÀლი
იასნი _ თუალითა დანახული
იზმენა _ რისამე ვერ-ყოფისათÂს გულისა ძრწოლა
იდეინი _ ჰაზრით მაცხოვნე
იპარავს _ სახელკეთილის დიაცის ქუეშ-ქუეშ ტყნაურობაზედ იტყÂან
ისპალნიტელი _ ავისა გამეტებულად მოქმედი
ისტაბლიშმენტი _ ერთობა დამკÂდრების მოსურნეთა
იუზგარი _ ზნე-კეთილი


კაიფი _ სიამე აღმატებული; გინა მიუმხუდარისა დაცინვა
კატაობა _ ნარნარად სრბოლა
კიმარი _ გაბრუებულის კაცისაგან თავის კანტურზედ იტყÂან
კიშკაობა _ მომეტებულის საჭმლისა შექცევა
კლიჩკა _ სხუათა ენაა: ცხოველთ საწოდებელი
კონტრა _ მომტერე, მეშუღლე
კუტუ _ მომცრო ყლე
კუში _ ფულად მისაღები


ლ _ ესე ბგერა, ზედა კბილთ თანა ენის წუერვალის მიტანისა შემდგომ საშუალ ენით წარმოთქმული, არს ნიშანი მდაბიორობისა
ლაწირაკი _ ერთი წვრილფეხა გოგო ბიჭთაგანი
ლევი _ არმად ნაშოვნი


მაზი _ უსრული მაზიანისაგან
მაზიანი _ გამაზვისა ქმნა
მაიაკი _ ნიშან-ყოფა
მამაშა _ მეძავთ სარქალი
მანაგუა _ თრიაქის ფაფა
მანდრაჟი _ სულთ ფორიაქი
მარიაჟი _ თÂსის პეწისა დია მოყვარული
მასტერკა _ პლანი თითისებრ გახვეული (მოსაწევად)
მასტი _ რისამე თანხუედრად კეთილი
მაყუთი _ ნაღდი ფული
მახატია _ არად მიჩნს
მეპირე _ მინეტის მქნელი მდაბიორი
მესნი _ ამა ადგილთა მობინადრე
მეტრაკე _ ცისფერთან ნახე
მეშჩანი _ ფუყე სვეტი
მიირთვა _ ცთომილება ჰყო, ჭამასთან ნახე
მინეტი _ საწულოთ პირთან მიხუნა
მიცემა _ რა მდედრი მამრსა თანა-ეყოს; გარნა ტრაკის მიცემა არს დათმობა უგვანი, გინა მრუშებაÁ შორის მამრთა
მოზაგაჟნიკება _ თადარიგად ქონა
მოზგი _ ბევრისა მცოდნე, თუმც არა-ბრძენი
მოკეტვა _ მყუდროდ შთენა
მოკრახვა _ სიძუნწითა მალვა
მომჭამე! _ მუქარაზედ პასუხი, რაÁცა არს: ვერა გამიწყო-რა, ვერას გამიხდე
მოჟოშკვა _ მოკრახვავე
მოსმა _ ვინმესთÂს სახელის საჯაროდ შემწიკულა; მოსმადვე იწოდების, ოდეს ერთმან მეორეს მკაცრად მისი ადგილი მიუჩინოს
მოტყდომა _ მოხევასთან ნახე
მოქესტვა _ ნაჩქარობისათვის რაიმესი ვერ-სრულად დამალვა
მოღუნვა _ მაყუთის დასქელება
მოყომარება _ შეგონებით დარწმუნება
მოწვა _ ზრახვასა მიუხვდა
მოხევა _ სრბოლად სწრაფვა; კვალად: თÂსი ან სხუისი მოშორება თუალსაწიერითგან; მოხევადვე სახელდებენ ვინმესგან ულოდნელად მჭევრის სიტყÂს მბობასა
მოხსნა _ სათაÂსოდ გაიხადა
მუღამი _ გულისთქმისა პასუხი


ნაბოზვარი _ფლიდს, მზაკვარს კაცზედ იტყÂან
ნაკოლი _ ერთს ცარცვათაგანზედ წაქეზება
ნარკუშა _ საკურნებელთა ავად მხმარებელი
ნაროდი _ ხალხი მდაბიორი, ვიეთნი სბროდად უÃმობენ
ნასედკა _ ავთა მსტოვარი
ნაშა _ დიაცი წვრილფეხა, გარნა პირკეთილი და ტანკენარი
ნაჩათლახარი _ ჩათლახად ნამყოფი
ნახალკის შეტენვა _ უბრალოზედ ცოდÂს შეთხზვა
ნივიჟუს დარტყმა _ შეÃუÀდრისას პირისა მორიდება
ნძრევა _ საწულოთი ხელსაქმება
პაბეგშია _ მალვით სუფევს
პადაგრევი _ არა მცირედი ძღუÀნი
პადიეზდი _ სადარბაზოსაÂთ, გარნა დია უწმინდური
პადლიზა _ პირ-მოთნე
პალაჟენია _ უფროს-უნცრობისა რიგი
პასტაÁანკა _ მამრისგან შებღალული წაწალი
პაცანა _ ბაცანასთან ნახე
პიარი _ ხალხთ დარწმუნების მეცადინობა:
შავი პიარი არს სხუათა ბიწისა მუდმივ ჩინება;
თეთრი პიარი თÂსის კეთილობისა სხუათათÂს ჩიჩინია;
ყვითელი პიარი არს თითხვნა ჭორთა
პლანაქეში _ თრიაქისა გარდამეტებით მწეველი
პლანი _ ესრეთ ითქმის რა მორჩნი კანაფისა გაახმონ და დაფქუან; სხუა შეკეთებასთან ნახე
პლეტი _ იჩქითი განრიდება გინა ოტება შეშინებულისა
პოზდნი _ ხანის დამზმელი
პონტი _ უცაბედი საქნარი
პრავი _ მართალი მარწმუნებელი
პრაკოლი _ ვენაზედ ნემსით განაÃურეტი
პრაშმანდოვკა _ დიაცი სხუათა და სხუათა მამაცთა თანა დია მყოფი, გარნა საფასურისა არა მთხოვნელი
პრეტენზიული _ აჯისა ბრძანებად მომაქცეველი
პრიკოლი _ უნდილ საღრეჭი
პრიკუპი _ ქაღალდის თამაშისას ერთის წრიულის მოხვეჭა


ჟიმჟიმი _ ტრაკის ცახცახი
ჟოპასტენკა _ პანღურის ამორტყმით თამაშობა უგვარი, ბაცნები იქმან


რიჟა _ მრუდე, გინა პირუმტკიცი
როჟა _ კაცი უამური
როჟის კერვა _ მწუთხის სახისა შეკუÀთა


საიმი _ გეშის აღება
სანქციის დება _ ესრეთ იტყÂან, ოდეს ვინმე ხატითა თÂსითა გინა საქციელით თÂსს ნაჩუმათევს თუალ-საჩინოდ ჰყოფს
სასტავი _ მოყუასთ ერთობა
საჩკაობა _ თავისა მოზანტება
სეკა _ ესე ციფრად ოც და ერთი, რაÁც ნიშნავს ტოლნი ვართო, ანუ ბარი-ბარში
სვეტი _ ცარიელ დარბაისლობისა მოიმედე
სვეცკი _ სვეტთაგან ამოდ შესატკბობი
სვოი _ ჩუენ კერძო
სიაფანდი _ არ-საღირებელს უსულო საგანზედ ამბობენ; გინა ცრუსა კაცზედ
სიმონ! _ ქალაქური მოწოდება
სიმპო _ უსრული სიმპატიურითგან, რაÁცა არს ამოდ სახილველი
სირი _ გრძელი საწულო მოსუÀნებული
სიტყვის აღება _ თÂსივე დაგინებისა მოშლა
სიტყვის მოხსნა _ სიტყÂს აღებავე
სიფათი _ სახე უშვერი
სიცო _ ნაკუÀთი სიცოცხლითგან
სკოლსკობა _ ხასიათთ ავად მოქნილობა, ხოლო სკოლსკისა უნდოსა და ორპირს კაცზედ იტყÂან
სპონტამ _ ერთი არს კნინღა, გინა იქვე, ითქუას თუ: სპონტამ გავაკეთებდიო ესე იგი არღარა მიკლდა გაკეთებას, უკეთუ მსუროდაო; მეორე არა ცარიელად ჰყოფისათÂს: სპონტამ ყოფნა, სპონტამ დარჩენა და ესე ვითარნი
სროკი _ დილეგს საყოფელთ ჟამთა საზომი
სტოპრო _ ასნი მეასედთაგანნი, რომელ ნანდÂლსა ნიშნავს
სტოსის წაყვანა _ საგანთ და საქნელთ Ãელერთპირი გარიგება
სტრელი _ პაემანის-ყოფა
სუტენიორი _ მეურვე მეძავთა
სხადნიაკი _ ქურდთ შეყრილობატეხავს _ აუგია
ტვინის ტყვნა_ გულისხმის ყოფად დაძალება
ტრაკიდან ბარათის გამოღება _ თითიდან მიზეზის გამოწოვასაÂთ
ტრაკში _ დია შორს
ტრუხა _ ამაო, ფუტუროსაÂთ


უსწორდება _ ამოდ უჩნს
უტრაკო _ აღმსთობად უძლური; ხოლო უტრაკო მეტრაკედ უწოდენ, უკეთუ თÂსისა საქმისა ვერ-მომრიგებელს სხვათა საქმეთა მორიგება მოპრიანებია


ფანი _ გარდარეული მოთაყვანე
ფაიზაღი _ ნანდÂლ სარწმუნო
ფაქტი _ თრიაქთა და ესე ვითართა მცირე რამ შეკვრა
ფუფლო _ პირობას გარდასრული


ქაჩავს _ ძალ-უცს
ქაჯი _ მეტის მეტი ტეტია
ქელანი _ ერთად მოცემული, მაყუთზედ იტÂან
ქერაობა _ გარდაჭდობილის მიჯნურისაგან ხელის მეტი ფათური
ქეში _ პლანაქეშისგან მოკლებით
ქეში _ სხუათა ენაა, მაყუთთან ნახე
ქინძაობა _ სუბუქი ტყნაურობა
ქსივა _ ძუÀლად: ტუსაღთ უსტარი; აწ: ჯიბეს საქონი მცირე რამ საბუთი მარწმუნებელი


ღადავი _ თომარზედ აღმატებული


ყამა _ იარაღი მკუÀთელი, მტკაველის ოდენა და უდიდესი
ყიყინი _ კეთილი მოაჯეობა
ყლეფანდურა _ სუბუქის ჭკÂსა


შავი _ ავაზაკთ მოძღუარი
შავი _ საწულოსაც ჰქÂან
შალა _ პლანთ-კეთილობა
შანს-პეპელა _ შემთხუÀÂს მნე
შარაფი _ ქეიფი ღრეობაზედ უმცირესი
შატალო _ შეგირდთ უმოძღურო ხეტიალი
შეახვია _ დააბასავით
შებმა _ დაბმისა მზგავსი არს, დაბმასთან ნახე
შეედო _ დაენძრა გასწავლის
შეკეთება _ დაფქÂლის პლანისა მასტერკად განმზადება, სხუა მასტერკასთან ნახე
შელაგება _ შეყოფასაÂთ, გარნა არა ერთის ოდენ საზრუნაÂთა, არამედ მრავლის; შეყოფასთან ნახე
შემეტენე _ შეტენÂსა მოსურნე
შენძრეული _ დია გამოცდილი
შეტენვა _ ძალად ცოლობა
შეტენვა _ გვერდით მყოფობისა უსიამო მეცადინობა
სხუაÁცა არს ნახალკის შეტენვა, მერმე სწერია
შეყენება _ ქუჩაში ცარცვა
შეყოფა _ ჯიუტისაგან შეწუხება
შე-ჩემა _ უდიერი მოწოდება
შეცემა _ ჯახითა ტყუნა
შეწერა _ დაგინებისა ურიდველობა
შეწერვა _ ახეÂსა მზგავსი, გარნა იხილეთ აქა, თუ ვითარ განიყოფებიან:
ოდეს თაღლითები იქმან, არს შეწერვა ტეხნიკური,
ოდეს ძალითა წაერთმის, არს დაწერვა გინა ახევა,
ოდეს მიჩუმათებითა წაერთმის _ პარვა;
კვალად შეწერვა არს დაზანგებისა მგვანი, ოდეს ერთმან მეორესა რაიმე დაავალოს, გარნა არა პირველად
შიგ ქონა _ ესრეთ ძრიელ შემცდარსა ეტყÂან: შიგ ხომ არა გაქვსო
შიპიტი _ გულისა შუღლად აშუშხუნება
შმონი _ სავანეთა და საცმელთ განჩხრეკა
შმოტკისტი _ ზმანთ მოთაყვანე
შუხური _ ჩოჩქოლი და შუღლი დია ხმამაღალი


ჩააკატავა _ ზერელედ განასრულა
ჩაბოზება _ ბოროტის ზრახÂთ ჩაშვება
ჩათლახი _ ესე დიაცი კურო მრავალი და ხასიათ განრყუნილი; ჩათლახივე არს სულიერი ქუÀგამხედვარი და ავის ყოფისათÂს მუდამ მეცადინე
ჩაკვლა _ მასტერკისა ცეცხლთაგან განლევა
ჩალიჩი _ ქმნად მიდგომა
ჩალიჩმეისტერი _ ჩალიჩისა ნატიფად მქნელი
ჩამიჩი _ ჟამ გარდასრული დიაცი
ჩამშვები _ მაბეზღარი
ჩანგლის თხრა _ ხასიათისა აღზუავება
ჩაპიზდვა _ წაქცეულის გინა მწოლიარის კაცისა უწყალო ცემაზედ ითქმის
ჩაშვება _ ჩამშვებთ მოღუაწება
ჩაჭრა _ გაგებასა შიგან დამარცხება
ჩესნი _ არმისა გარე-მიმაქცეველი
ჩისტა _ მხოლოდ თუ: ჩისტა რაიმესთვის, ჩისტა ოქროსი და მისთანა ყოველთა ზედა
ჩმორი _ ვერ-მძლე


ც _ ართრონი გინებისა დამძიმებად: არათუ დედა მოვტყან, არამედ დედაც მოვტყან [და კიდევ სხვაცო]
ცისფერი _ მამრი მამრთან თანაყოფისა მოსურნე
ცუმბუშა _ დაჯაბნილი Ãელქვეშე


ძალად _ ნართაული, რაÁცა არს მოსურნე გარნა ვერ შემძლე: მაგარისა წილ ძალად მაგარი, კარგისა წილ ძალად კარგი, ნაშისა წილ ძალად ნაშა და ესე ვითარნი


წერაობა _ წაწლობისა მზგავსი, გარნა მეტი ბიწიერი
წველა _ ნებსით ფასისა ხშირი რთმევა
წიკი _ ნერვთა გზნებით აკÂატებული რამ


ჭამა _ ცთომილება, რაÁცა არს ძმობაში ჭამა, გინა უქონელისა კადრება; ხოლო მეორე, რა ვინმემ ტყუილი დაიჯეროს
ჭუჭუ _ კუტუს არა აღმატებული
ჭერა _ თÂსს სახედ ყოფა: ძველის ჭერა, როჟის ჭერა, ვაჟნის ჭერა და ესე ვითარნი ფრიად უმრავლესნი, გარნა არა ყოველთა სიტყუათათÂს, რომელ არს მქონე: ბაითის ჭერა, ვერ-მქონე: ჭუჭუს ჭერა, მოკეტვა: კბილის ენაზედ ჭერა, თავისა ალაგმვა: ტრაკის ჭერა [მოჭერა გინა დაჭერა] და ზოგნი კიდევ სხუანი, სიმრავლისათÂს ვერ შევუდექ


ხავერა _ სავანე ბაითზედ უმცირესი და უპატიურად შენახული
ხატა _ ესე არა ხავერა არს, არამედ მასზედ ფართე და უკეთესი ნაპატრონები. ამათ ორივესა ხავერასა და ხატასა უწესო მოღუაწებისათÂს ჰქონობენ ხოლმე
ხევძმარის ბაყაყი _ დიაცი გაუთხოვარი, ხატად უგვანო, ბოხ-ხმიანი და ხარხარით მოცინარი
ხიპიში _ შფოთი
ხოში _ ლტოლვა
ხოშიანი _ არა შუÀნიერი არს, არამედ ნაკლებ ტკბილი
ხურუში _ ქუÀნა გრძნობა
ხრამჰესის ია _ დიაცი გაუთხოვარი, მეოჯახე საქებელი, საქციელითა სრულ, ხატითა კეთილ. გოიმის მამისა დია საყუარელი და საამაყო, თუცა ლ-ს მაძახებელი (ლ-სთან ნახე)


ჯაგა _ ბარბაროზი
ჯიგარი _ უცხოთა გულისწადილისა მიმხუდომი


ჰარიფი _ უცდელზედ ითქმის

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Posted: 14 Oct 2009 10:55
by BERLY
საიდან დააკოპიე ესნი ?????? :lol: :lol:

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Posted: 14 Oct 2009 11:18
by DISEVI
S.T.A.L.K.E.R
კ ასოზე კუნილიზაცია აკლია :D :D

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Posted: 14 Oct 2009 17:11
by Ginevra
მე მაქვს ლექსიკონი :P რუსული ბარბარიზმებას.

ჰქვია "ქართველო, ილაპარაკე ქართულად" ავტორია ქეთევან ხვთისავრიშვილი-მარგიშვილი.

მარა ასე დაკოპირებას აზრი არ აქვს, რამდენი წაიკითხავს ან დაიმახსოვრებს მაგას?

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Posted: 14 Oct 2009 19:36
by Javelin
რუსულის ცოდნა იცოცხლე,
სახარბიელო რამ არი,
მაგრამ ეს უნდა იცოდე
მშობლიურია მთავარი

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Posted: 14 Oct 2009 19:48
by Ginevra
Javelin
:))))))))))))))))))

მთავარია როცა ქართულად ლაპარაკობ, ქართულად ილაპარაკო და როცა რუსულად რუსულად. :))

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Posted: 25 Oct 2009 21:42
by Ginevra
ახალი ინიცატივააააააააააააააააააააააააბა ვინ აიღებს თავის თავზეეეეეეეეეეეე


აბა აისელებო!!!!!!!!!!!!!!!!!!
შევადგინოთ სამხედრო ტერმინების ლექსიკონი.

და ავკრძალოთ აისის გასვლებზე ტერმინები, როგორებიცაა: "მარშბრასოკი", "აჯიმანიები" და ა.შ. (მე ჯერ არ ვერკვევი ახლა, თქვენ უკეთ გეცოდინებათ, რა ტერმინები გამოიყენება რუსულად.........

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Posted: 25 Oct 2009 22:06
by კარელა
NAPSTER wrote:ჰო კიდე...

ვყვირივარ-ვყვირი

ვმღერივარ-ვმღერი

შენ კიდე სულ როგორ უნდა ყვიროდე :mrgreen:

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Posted: 25 Oct 2009 22:14
by Ginevra
კარელა wrote:
NAPSTER wrote:ჰო კიდე...

ვყვირივარ-ვყვირი

ვმღერივარ-ვმღერი

შენ კიდე სულ როგორ უნდა ყვიროდე :mrgreen:


:lol: :lol: :lol:ჩაგეთვალა :))))))))))))))))))))

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Posted: 26 Oct 2009 19:56
by Forrest Gump
მაქსიმალურად ვეცადოთ რუსული ბარბარიზმების ამოძირკვას

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Posted: 26 Oct 2009 20:09
by Caqtus
Ginevra
Ginevra wrote:და ავკრძალოთ აისის გასვლებზე ტერმინები, როგორებიცაა: "მარშბრასოკი", "აჯიმანიები" და ა.შ. (მე ჯერ არ ვერკვევი ახლა, თქვენ უკეთ გეცოდინებათ, რა ტერმინები გამოიყენება რუსულად.........


ჰმ


ლაშქრობა / მარში / მარშირება

მიწიდან აზიდვა / ძელზე აზიდვა

მუცლის პრესი

შემდეგ? 8-)

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Posted: 26 Oct 2009 20:28
by Ginevra
Caqtus wrote:Ginevra
Ginevra wrote:და ავკრძალოთ აისის გასვლებზე ტერმინები, როგორებიცაა: "მარშბრასოკი", "აჯიმანიები" და ა.შ. (მე ჯერ არ ვერკვევი ახლა, თქვენ უკეთ გეცოდინებათ, რა ტერმინები გამოიყენება რუსულად.........


ჰმ


ლაშქრობა / მარში / მარშირება

მიწიდან აზიდვა / ძელზე აზიდვა

მუცლის პრესი

შემდეგ? 8-)
მადლობა... ვინც მეტი იცის..... იქნებ იმან დაწეროს ვინც მეტი იცის............. :) :P

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Posted: 26 Oct 2009 20:31
by ზარაზა
"შახმატური" - ჭადრაკისებური;
"მარშბრასოკი" - მარშნახტომი;
"ატჟიმანია", იგივე "აჯიმანია" - აზიდვა;
"შაგაობა" - აქ: სამწყობრო მომზადება;