ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

ერთად განვავითაროთ აისი და მისი ფორუმი.
User avatar
Ginevra
ფორუმელი
Posts: 1536
Joined: 18 Sep 2009 10:35
Contact:

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Postby Ginevra » 26 Oct 2009 20:35

ზარაზა wrote:"შახმატური" - ჭადრაკისებური;
"მარშბრასოკი" - მარშნახტომი;
"ატჟიმანია", იგივე "აჯიმანია" - აზიდვა;
"შაგაობა" - აქ: სამწყობრო მომზადება;:)))))) ჭადრაკისებური იმედია აღარ დაავიწყდებათ :))))))))))))))))იქნებ რაღაც რაოდენობამდე მივიყვანოთ და მერე სადმე იქით გავხნათ თემა სამხედრო ტერმინები, რომ ყველამ ნახოს........ :)
კიდევ მოგენატრებათ...

.........

რადგან თავია სიცრუე ყოვლისა უბედობისა...

კაცნი დიადობენ, ოდეს მდაბლდებიან და მდაბლდებიან, ოდეს დიადობენ.

User avatar
mendes masieli
ფორუმელი
Posts: 61
Joined: 15 Oct 2009 14:09

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Postby mendes masieli » 03 Nov 2009 21:20

S.T.A.L.K.E.R wrote:


ლ _ ესე ბგერა, ზედა კბილთ თანა ენის წუერვალის მიტანისა შემდგომ საშუალ ენით წარმოთქმული, არს ნიშანი მდაბიორობისა
ლაწირაკი _ ერთი წვრილფეხა გოგო ბიჭთაგანი
ლევი _ არმად ნაშოვნი


მაზი _ უსრული მაზიანისაგან
მაზიანი _ გამაზვისა ქმნა
მაიაკი _ ნიშან-ყოფა
მამაშა _ მეძავთ სარქალი
მანაგუა _ თრიაქის ფაფა
მანდრაჟი _ სულთ ფორიაქი
მარიაჟი _ თÂსის პეწისა დია მოყვარული
მასტერკა _ პლანი თითისებრ გახვეული (მოსაწევად)
მასტი _ რისამე თანხუედრად კეთილი
მაყუთი _ ნაღდი ფული
მახატია _ არად მიჩნს
მეპირე _ მინეტის მქნელი მდაბიორი
მესნი _ ამა ადგილთა მობინადრე
მეტრაკე _ ცისფერთან ნახე
მეშჩანი _ ფუყე სვეტი
მიირთვა _ ცთომილება ჰყო, ჭამასთან ნახე
მინეტი _ საწულოთ პირთან მიხუნა
მიცემა _ რა მდედრი მამრსა თანა-ეყოს; გარნა უკანალის მიცემა არს დათმობა უგვანი, გინა მრუშებაÁ შორის მამრთა
მოზაგაჟნიკება _ თადარიგად ქონა
მოზგი _ ბევრისა მცოდნე, თუმც არა-ბრძენი
მოკეტვა _ მყუდროდ შთენა
მოკრახვა _ სიძუნწითა მალვა
მომჭამე! _ მუქარაზედ პასუხი, რაÁცა არს: ვერა გამიწყო-რა, ვერას გამიხდე
მოჟოშკვა _ მოკრახვავე
მოსმა _ ვინმესთÂს სახელის საჯაროდ შემწიკულა; მოსმადვე იწოდების, ოდეს ერთმან მეორეს მკაცრად მისი ადგილი მიუჩინოს
მოტყდომა _ მოხევასთან ნახე
მოქესტვა _ ნაჩქარობისათვის რაიმესი ვერ-სრულად დამალვა
მოღუნვა _ მაყუთის დასქელება
მოყომარება _ შეგონებით დარწმუნება
მოწვა _ ზრახვასა მიუხვდა
მოხევა _ სრბოლად სწრაფვა; კვალად: თÂსი ან სხუისი მოშორება თუალსაწიერითგან; მოხევადვე სახელდებენ ვინმესგან ულოდნელად მჭევრის სიტყÂს მბობასა
მოხსნა _ სათაÂსოდ გაიხადა
მუღამი _ გულისთქმისა პასუხი


ნაბოზვარი _ფლიდს, მზაკვარს კაცზედ იტყÂან
ნაკოლი _ ერთს ცარცვათაგანზედ წაქეზება
ნარკუშა _ საკურნებელთა ავად მხმარებელი
ნაროდი _ ხალხი მდაბიორი, ვიეთნი სბროდად უÃმობენ
ნასედკა _ ავთა მსტოვარი
ნაშა _ დიაცი წვრილფეხა, გარნა პირკეთილი და ტანკენარი
ნაჩათლახარი _ ჩათლახად ნამყოფი
ნახალკის შეტენვა _ უბრალოზედ ცოდÂს შეთხზვა
ნივიჟუს დარტყმა _ შეÃუÀდრისას პირისა მორიდება
ნძრევა _ საწულოთი ხელსაქმება
პაბეგშია _ მალვით სუფევს
პადაგრევი _ არა მცირედი ძღუÀნი
პადიეზდი _ სადარბაზოსაÂთ, გარნა დია უწმინდური
პადლიზა _ პირ-მოთნე
პალაჟენია _ უფროს-უნცრობისა რიგი
პასტაÁანკა _ მამრისგან შებღალული წაწალი
პაცანა _ ბაცანასთან ნახე
პიარი _ ხალხთ დარწმუნების მეცადინობა:
შავი პიარი არს სხუათა ბიწისა მუდმივ ჩინება;
თეთრი პიარი თÂსის კეთილობისა სხუათათÂს ჩიჩინია;
ყვითელი პიარი არს თითხვნა ჭორთა
პლანაქეში _ თრიაქისა გარდამეტებით მწეველი
პლანი _ ესრეთ ითქმის რა მორჩნი კანაფისა გაახმონ და დაფქუან; სხუა შეკეთებასთან ნახე
პლეტი _ იჩქითი განრიდება გინა ოტება შეშინებულისა
პოზდნი _ ხანის დამზმელი
პონტი _ უცაბედი საქნარი
პრავი _ მართალი მარწმუნებელი
პრაკოლი _ ვენაზედ ნემსით განაÃურეტი
პრაშმანდოვკა _ დიაცი სხუათა და სხუათა მამაცთა თანა დია მყოფი, გარნა საფასურისა არა მთხოვნელი
პრეტენზიული _ აჯისა ბრძანებად მომაქცეველი
პრიკოლი _ უნდილ საღრეჭი
პრიკუპი _ ქაღალდის თამაშისას ერთის წრიულის მოხვეჭა


ჟიმჟიმი _ უკანალის ცახცახი
ჟოპასტენკა _ პანღურის ამორტყმით თამაშობა უგვარი, ბაცნები იქმან


რიჟა _ მრუდე, გინა პირუმტკიცი
როჟა _ კაცი უამური
როჟის კერვა _ მწუთხის სახისა შეკუÀთა


საიმი _ გეშის აღება
სანქციის დება _ ესრეთ იტყÂან, ოდეს ვინმე ხატითა თÂსითა გინა საქციელით თÂსს ნაჩუმათევს თუალ-საჩინოდ ჰყოფს
სასტავი _ მოყუასთ ერთობა
საჩკაობა _ თავისა მოზანტება
სეკა _ ესე ციფრად ოც და ერთი, რაÁც ნიშნავს ტოლნი ვართო, ანუ ბარი-ბარში
სვეტი _ ცარიელ დარბაისლობისა მოიმედე
სვეცკი _ სვეტთაგან ამოდ შესატკბობი
სვოი _ ჩუენ კერძო
სიაფანდი _ არ-საღირებელს უსულო საგანზედ ამბობენ; გინა ცრუსა კაცზედ
სიმონ! _ ქალაქური მოწოდება
სიმპო _ უსრული სიმპატიურითგან, რაÁცა არს ამოდ სახილველი
სირი _ გრძელი საწულო მოსუÀნებული
სიტყვის აღება _ თÂსივე დაგინებისა მოშლა
სიტყვის მოხსნა _ სიტყÂს აღებავე
სიფათი _ სახე უშვერი
სიცო _ ნაკუÀთი სიცოცხლითგან
სკოლსკობა _ ხასიათთ ავად მოქნილობა, ხოლო სკოლსკისა უნდოსა და ორპირს კაცზედ იტყÂან
სპონტამ _ ერთი არს კნინღა, გინა იქვე, ითქუას თუ: სპონტამ გავაკეთებდიო ესე იგი არღარა მიკლდა გაკეთებას, უკეთუ მსუროდაო; მეორე არა ცარიელად ჰყოფისათÂს: სპონტამ ყოფნა, სპონტამ დარჩენა და ესე ვითარნი
სროკი _ დილეგს საყოფელთ ჟამთა საზომი
სტოპრო _ ასნი მეასედთაგანნი, რომელ ნანდÂლსა ნიშნავს
სტოსის წაყვანა _ საგანთ და საქნელთ Ãელერთპირი გარიგება
სტრელი _ პაემანის-ყოფა
სუტენიორი _ მეურვე მეძავთა
სხადნიაკი _ ქურდთ შეყრილობატეხავს _ აუგია
ტვინის ტყვნა_ გულისხმის ყოფად დაძალება
უკანალიდან ბარათის გამოღება _ თითიდან მიზეზის გამოწოვასაÂთ
ტრაკში _ დია შორს
ტრუხა _ ამაო, ფუტუროსაÂთ


უსწორდება _ ამოდ უჩნს
უტრაკო _ აღმსთობად უძლური; ხოლო უტრაკო მეტრაკედ უწოდენ, უკეთუ თÂსისა საქმისა ვერ-მომრიგებელს სხვათა საქმეთა მორიგება მოპრიანებია


ფანი _ გარდარეული მოთაყვანე
ფაიზაღი _ ნანდÂლ სარწმუნო
ფაქტი _ თრიაქთა და ესე ვითართა მცირე რამ შეკვრა
ფუფლო _ პირობას გარდასრული


ქაჩავს _ ძალ-უცს
ქაჯი _ მეტის მეტი ტეტია
ქელანი _ ერთად მოცემული, მაყუთზედ იტÂან
ქერაობა _ გარდაჭდობილის მიჯნურისაგან ხელის მეტი ფათური
ქეში _ პლანაქეშისგან მოკლებით
ქეში _ სხუათა ენაა, მაყუთთან ნახე
ქინძაობა _ სუბუქი ტყნაურობა
ქსივა _ ძუÀლად: ტუსაღთ უსტარი; აწ: ჯიბეს საქონი მცირე რამ საბუთი მარწმუნებელი


ღადავი _ თომარზედ აღმატებული


ყამა _ იარაღი მკუÀთელი, მტკაველის ოდენა და უდიდესი
ყიყინი _ კეთილი მოაჯეობა
ყლეფანდურა _ სუბუქის ჭკÂსა


შავი _ ავაზაკთ მოძღუარი
შავი _ საწულოსაც ჰქÂან
შალა _ პლანთ-კეთილობა
შანს-პეპელა _ შემთხუÀÂს მნე
შარაფი _ ქეიფი ღრეობაზედ უმცირესი
შატალო _ შეგირდთ უმოძღურო ხეტიალი
შეახვია _ დააბასავით
შებმა _ დაბმისა მზგავსი არს, დაბმასთან ნახე
შეედო _ დაენძრა გასწავლის
შეკეთება _ დაფქÂლის პლანისა მასტერკად განმზადება, სხუა მასტერკასთან ნახე
შელაგება _ შეყოფასაÂთ, გარნა არა ერთის ოდენ საზრუნაÂთა, არამედ მრავლის; შეყოფასთან ნახე
შემეტენე _ შეტენÂსა მოსურნე
შენძრეული _ დია გამოცდილი
შეტენვა _ ძალად ცოლობა
შეტენვა _ გვერდით მყოფობისა უსიამო მეცადინობა
სხუაÁცა არს ნახალკის შეტენვა, მერმე სწერია
შეყენება _ ქუჩაში ცარცვა
შეყოფა _ ჯიუტისაგან შეწუხება
შე-ჩემა _ უდიერი მოწოდება
შეცემა _ ჯახითა ტყუნა
შეწერა _ დაგინებისა ურიდველობა
შეწერვა _ ახეÂსა მზგავსი, გარნა იხილეთ აქა, თუ ვითარ განიყოფებიან:
ოდეს თაღლითები იქმან, არს შეწერვა ტეხნიკური,
ოდეს ძალითა წაერთმის, არს დაწერვა გინა ახევა,
ოდეს მიჩუმათებითა წაერთმის _ პარვა;
კვალად შეწერვა არს დაზანგებისა მგვანი, ოდეს ერთმან მეორესა რაიმე დაავალოს, გარნა არა პირველად
შიგ ქონა _ ესრეთ ძრიელ შემცდარსა ეტყÂან: შიგ ხომ არა გაქვსო
შიპიტი _ გულისა შუღლად აშუშხუნება
შმონი _ სავანეთა და საცმელთ განჩხრეკა
შმოტკისტი _ ზმანთ მოთაყვანე
შუხური _ ჩოჩქოლი და შუღლი დია ხმამაღალი


ჩააკატავა _ ზერელედ განასრულა
ჩაბოზება _ ბოროტის ზრახÂთ ჩაშვება
ჩათლახი _ ესე დიაცი კურო მრავალი და ხასიათ განრყუნილი; ჩათლახივე არს სულიერი ქუÀგამხედვარი და ავის ყოფისათÂს მუდამ მეცადინე
ჩაკვლა _ მასტერკისა ცეცხლთაგან განლევა
ჩალიჩი _ ქმნად მიდგომა
ჩალიჩმეისტერი _ ჩალიჩისა ნატიფად მქნელი
ჩამიჩი _ ჟამ გარდასრული დიაცი
ჩამშვები _ მაბეზღარი


ხავერა _ სავანე ბაითზედ უმცირესი და უპატიურად შენახული
ხატა _ ესე არა ხავერა არს, არამედ მასზედ ფართე და უკეთესი ნაპატრონები. ამათ ორივესა ხავერასა და ხატასა უწესო მოღუაწებისათÂს ჰქონობენ ხოლმე
ხევძმარის ბაყაყი _ დიაცი გაუთხოვარი, ხატად უგვანო, ბოხ-ხმიანი და ხარხარით მოცინარი
ხიპიში _ შფოთი
ხოში _ ლტოლვა
ხოშიანი _ არა შუÀნიერი არს, არამედ ნაკლებ ტკბილი
ხურუში _ ქუÀნა გრძნობა
ხრამჰესის ია _ დიაცი გაუთხოვარი, მეოჯახე საქებელი, საქციელითა სრულ, ხატითა კეთილ. გოიმის მამისა დია საყუარელი და საამაყო, თუცა ლ-ს მაძახებელი (ლ-სთან ნახე)


ჯაგა _ ბარბაროზი
ჯიგარი _ უცხოთა გულისწადილისა მიმხუდომი


ჰარიფი _ უცდელზედ ითქმის

ეს კაცი მეტყველებას მასწავლიდა,ძაან მაგარი ვინმეა...

User avatar
S.T.A.L.K.E.R
ფორუმელი
Posts: 671
Joined: 19 May 2009 18:05
Location: pripiat

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Postby S.T.A.L.K.E.R » 03 Nov 2009 22:29

mendes masieli
ვინ კაციი????
წამო წითელ ხიდზე, მაგარია!!! © ,,ჭეშმარიტი" ქართველი

User avatar
Ginevra
ფორუმელი
Posts: 1536
Joined: 18 Sep 2009 10:35
Contact:

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Postby Ginevra » 26 Nov 2009 23:21

აქ არის ლექციებისას ჩაწერილი ბარბარიზმები. სამხედრო და არასამხედრო.


სამხედრო:

"კასკა" - ჩაფხუტი
"მასკა" - ნიღაბი
"მასკ"ხალათი - შესანიღბი ხალათი
"აბოიმა" - მჭიდი
"სეტკა" - ბადე
"მუშკა" - სამიზნე
"სტანოკი" - ჩარხი
"პრედახრანიწელი" - დამცველი
"გუსენიცა" - მუხლუხო
"აგნიმიოტი" - ცეცხლმტყორცნი
"მინა" - ნაღმი
"რეზბა" - ხრახნილი


ყოფითი:

"მატორი" - ძრავა
"ფეჩი" - ღუმელი
"ტრუბა" - მილი
"კნოპკა" - ღილაკი

Last edited by Ginevra on 26 Nov 2009 23:42, edited 2 times in total.
კიდევ მოგენატრებათ...

.........

რადგან თავია სიცრუე ყოვლისა უბედობისა...

კაცნი დიადობენ, ოდეს მდაბლდებიან და მდაბლდებიან, ოდეს დიადობენ.

User avatar
NAZGHA
ფორუმელი
Posts: 6281
Joined: 12 Apr 2009 12:55

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Postby NAZGHA » 26 Nov 2009 23:25

Ginevra
ეგრე გააგრძელე
ყველაზე ძნელი საკუთარ თავზე გამარჯვებაა...

User avatar
S.T.A.L.K.E.R
ფორუმელი
Posts: 671
Joined: 19 May 2009 18:05
Location: pripiat

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Postby S.T.A.L.K.E.R » 26 Nov 2009 23:30

Ginevra
სამხედრო:
"ლიმონკა" - ხელყუმბარა

აქ შეგეშალა, ლიმონკა არ არის ნებისმიერი ჩვეულებრივი ხელყუმბარა, ლიმონკას საბჭოთა ჯარში და ჩვენთანაც ეძახიან ხელყუმბარა Ф-1 ს. მასა კი ეზახის ნებისმიერ ხელყუმბარას ლიმონკას მაგრამ არასწორია.
წამო წითელ ხიდზე, მაგარია!!! © ,,ჭეშმარიტი" ქართველი

User avatar
Ginevra
ფორუმელი
Posts: 1536
Joined: 18 Sep 2009 10:35
Contact:

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Postby Ginevra » 26 Nov 2009 23:32

S.T.A.L.K.E.R wrote:Ginevra
სამხედრო:
"ლიმონკა" - ხელყუმბარა

აქ შეგეშალა, ლიმონკა არ არის ნებისმიერი ჩვეულებრივი ხელყუმბარა, ლიმონკას საბჭოთა ჯარში და ჩვენთანაც ეძახიან ხელყუმბარა Ф-1 ს. მასა კი ეზახის ნებისმიერ ხელყუმბარას ლიმონკას მაგრამ არასწორია.ეს ჩემი ნათარგმნი არ არის, ლექსიკონში ვერ ვნახე და ვიკითხე.

ამიტომ მჭირდება ლმილიტარისტების დახმარება.

ქართულად აქვს შესატყვისი?
კიდევ მოგენატრებათ...

.........

რადგან თავია სიცრუე ყოვლისა უბედობისა...

კაცნი დიადობენ, ოდეს მდაბლდებიან და მდაბლდებიან, ოდეს დიადობენ.

User avatar
CZ88
ფორუმელი
Posts: 935
Joined: 14 Apr 2009 22:50
Location: Germany, BW

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Postby CZ88 » 26 Nov 2009 23:34

უპორები, სოშკები -> უპორი კიდევ წარმომიდგენია რა შეიძლება იყოს და სოშკა რაა?
Was tust du Kind im grauen Rock, in dem dein Bruder stritt und litt?
Mein Kind, wo blieb dein braun Gelock, was kommst du im Soldatenschritt? :(
***
Gud, Jeg er så ensom © A.Johansen
***
Не выйдет из меня ужь тракторист,пахать уже нельзя, а сеять поздно..

User avatar
S.T.A.L.K.E.R
ფორუმელი
Posts: 671
Joined: 19 May 2009 18:05
Location: pripiat

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Postby S.T.A.L.K.E.R » 26 Nov 2009 23:37

Ginevra
Ginevra wrote:ეს ჩემი ნათარგმნი არ არის, ლექსიკონში ვერ ვნახე და ვიკითხე. ამიტომ მჭირდება ლმილიტარისტების დახმარება. ქართულად აქვს შესატყვისი?

ლიმონკა რუსულშიც და ქართულშიც ლიმონკაა.
მაგრამ ხელყუმბარის რუსული შესატყვისი არის ручная граната
Last edited by S.T.A.L.K.E.R on 26 Nov 2009 23:41, edited 1 time in total.
წამო წითელ ხიდზე, მაგარია!!! © ,,ჭეშმარიტი" ქართველი

User avatar
S.T.A.L.K.E.R
ფორუმელი
Posts: 671
Joined: 19 May 2009 18:05
Location: pripiat

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Postby S.T.A.L.K.E.R » 26 Nov 2009 23:39

CZ88 wrote:უპორები, სოშკები -> უპორი კიდევ წარმომიდგენია რა შეიძლება იყოს და სოშკა რაა?

აი ეს არის სოშკა. იარაღის სადგამი გასაშლელი ფეხები.
Image
წამო წითელ ხიდზე, მაგარია!!! © ,,ჭეშმარიტი" ქართველი

User avatar
CZ88
ფორუმელი
Posts: 935
Joined: 14 Apr 2009 22:50
Location: Germany, BW

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Postby CZ88 » 26 Nov 2009 23:41

S.T.A.L.K.E.R wrote:ლიმონკა რუსულშიც და ქართულშიც ლიმონკაა.

ქართულად არ ვიცი ლიმონკა, მაგრამ ბევრ ენაში ლომონ- აქვს ძირი :) ისე, ცოტა სხვა რამეა ვიდრე ხელყუმბარა. ხელყუმბარა ისინია ბოთლის ფორმები რომ აქვს :( ეუფ, როგორ ავხსენი...
Was tust du Kind im grauen Rock, in dem dein Bruder stritt und litt?
Mein Kind, wo blieb dein braun Gelock, was kommst du im Soldatenschritt? :(
***
Gud, Jeg er så ensom © A.Johansen
***
Не выйдет из меня ужь тракторист,пахать уже нельзя, а сеять поздно..

Hannibal
ფორუმელი
Posts: 531
Joined: 14 Jun 2009 22:58

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Postby Hannibal » 26 Nov 2009 23:47

S.T.A.L.K.E.R wrote:Ginevra
Ginevra wrote:ეს ჩემი ნათარგმნი არ არის, ლექსიკონში ვერ ვნახე და ვიკითხე. ამიტომ მჭირდება ლმილიტარისტების დახმარება. ქართულად აქვს შესატყვისი?

ლიმონკა რუსულშიც და ქართულშიც ლიმონკაა.
მაგრამ ხელყუმბარის რუსული შესატყვისი არის ручная граната

არა კაცო , რეებს ამბობთ :D ხელყუმბრაა ყველა რასაც ხელით ვისვრით :) ლიმონკა კი რუსულია... რუჩნაია გრანატას სამხედრო ჟარგონული შესატყვისია :)

User avatar
S.T.A.L.K.E.R
ფორუმელი
Posts: 671
Joined: 19 May 2009 18:05
Location: pripiat

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Postby S.T.A.L.K.E.R » 26 Nov 2009 23:55

ildamusa
ildamusa wrote:არა კაცო , რეებს ამბობთ ხელყუმბრაა ყველა რასაც ხელით ვისვრით ლიმონკა კი რუსულია... რუჩნაია გრანატას სამხედრო ჟარგონული შესატყვისია

ვიცი რაცაა ხელყუმბარა, :) ხოდა კონკრეტულად ლიმონკა დაარქვეს ხელყუმბარა Ф-1 ს, ფორმის გამო.
წამო წითელ ხიდზე, მაგარია!!! © ,,ჭეშმარიტი" ქართველი

User avatar
უსტარაშვილი
ფორუმელი
Posts: 8
Joined: 18 Nov 2009 22:38

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Postby უსტარაშვილი » 20 Dec 2009 22:51

ძალიან ხშირად:
სახში და არა სახში :(
მხოლოდ წარსულის ცოდნით დაუცავს ყოველს ერს თავისი ეროვნება, თავისი არსებობა, თავისი ვინაობა. (ილია)

www.youtube.com/KingdomOfGeorgia

User avatar
Sh@ko
ფორუმელი
Posts: 146
Joined: 01 Dec 2009 12:13

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Postby Sh@ko » 23 Dec 2009 14:08

Ginevra
ასევე მისახედია "უწყინარი ტერმინი, რომელიც მეთაურების ბაგეთაგანაც კი მომისმენია :D

"რუკზაკი" - ზურგჩანთა