Page 4 of 8

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Posted: 26 Oct 2009 20:35
by Ginevra
ზარაზა wrote:"შახმატური" - ჭადრაკისებური;
"მარშბრასოკი" - მარშნახტომი;
"ატჟიმანია", იგივე "აჯიმანია" - აზიდვა;
"შაგაობა" - აქ: სამწყობრო მომზადება;:)))))) ჭადრაკისებური იმედია აღარ დაავიწყდებათ :))))))))))))))))იქნებ რაღაც რაოდენობამდე მივიყვანოთ და მერე სადმე იქით გავხნათ თემა სამხედრო ტერმინები, რომ ყველამ ნახოს........ :)

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Posted: 03 Nov 2009 21:20
by mendes masieli
S.T.A.L.K.E.R wrote:


ლ _ ესე ბგერა, ზედა კბილთ თანა ენის წუერვალის მიტანისა შემდგომ საშუალ ენით წარმოთქმული, არს ნიშანი მდაბიორობისა
ლაწირაკი _ ერთი წვრილფეხა გოგო ბიჭთაგანი
ლევი _ არმად ნაშოვნი


მაზი _ უსრული მაზიანისაგან
მაზიანი _ გამაზვისა ქმნა
მაიაკი _ ნიშან-ყოფა
მამაშა _ მეძავთ სარქალი
მანაგუა _ თრიაქის ფაფა
მანდრაჟი _ სულთ ფორიაქი
მარიაჟი _ თÂსის პეწისა დია მოყვარული
მასტერკა _ პლანი თითისებრ გახვეული (მოსაწევად)
მასტი _ რისამე თანხუედრად კეთილი
მაყუთი _ ნაღდი ფული
მახატია _ არად მიჩნს
მეპირე _ მინეტის მქნელი მდაბიორი
მესნი _ ამა ადგილთა მობინადრე
მეტრაკე _ ცისფერთან ნახე
მეშჩანი _ ფუყე სვეტი
მიირთვა _ ცთომილება ჰყო, ჭამასთან ნახე
მინეტი _ საწულოთ პირთან მიხუნა
მიცემა _ რა მდედრი მამრსა თანა-ეყოს; გარნა უკანალის მიცემა არს დათმობა უგვანი, გინა მრუშებაÁ შორის მამრთა
მოზაგაჟნიკება _ თადარიგად ქონა
მოზგი _ ბევრისა მცოდნე, თუმც არა-ბრძენი
მოკეტვა _ მყუდროდ შთენა
მოკრახვა _ სიძუნწითა მალვა
მომჭამე! _ მუქარაზედ პასუხი, რაÁცა არს: ვერა გამიწყო-რა, ვერას გამიხდე
მოჟოშკვა _ მოკრახვავე
მოსმა _ ვინმესთÂს სახელის საჯაროდ შემწიკულა; მოსმადვე იწოდების, ოდეს ერთმან მეორეს მკაცრად მისი ადგილი მიუჩინოს
მოტყდომა _ მოხევასთან ნახე
მოქესტვა _ ნაჩქარობისათვის რაიმესი ვერ-სრულად დამალვა
მოღუნვა _ მაყუთის დასქელება
მოყომარება _ შეგონებით დარწმუნება
მოწვა _ ზრახვასა მიუხვდა
მოხევა _ სრბოლად სწრაფვა; კვალად: თÂსი ან სხუისი მოშორება თუალსაწიერითგან; მოხევადვე სახელდებენ ვინმესგან ულოდნელად მჭევრის სიტყÂს მბობასა
მოხსნა _ სათაÂსოდ გაიხადა
მუღამი _ გულისთქმისა პასუხი


ნაბოზვარი _ფლიდს, მზაკვარს კაცზედ იტყÂან
ნაკოლი _ ერთს ცარცვათაგანზედ წაქეზება
ნარკუშა _ საკურნებელთა ავად მხმარებელი
ნაროდი _ ხალხი მდაბიორი, ვიეთნი სბროდად უÃმობენ
ნასედკა _ ავთა მსტოვარი
ნაშა _ დიაცი წვრილფეხა, გარნა პირკეთილი და ტანკენარი
ნაჩათლახარი _ ჩათლახად ნამყოფი
ნახალკის შეტენვა _ უბრალოზედ ცოდÂს შეთხზვა
ნივიჟუს დარტყმა _ შეÃუÀდრისას პირისა მორიდება
ნძრევა _ საწულოთი ხელსაქმება
პაბეგშია _ მალვით სუფევს
პადაგრევი _ არა მცირედი ძღუÀნი
პადიეზდი _ სადარბაზოსაÂთ, გარნა დია უწმინდური
პადლიზა _ პირ-მოთნე
პალაჟენია _ უფროს-უნცრობისა რიგი
პასტაÁანკა _ მამრისგან შებღალული წაწალი
პაცანა _ ბაცანასთან ნახე
პიარი _ ხალხთ დარწმუნების მეცადინობა:
შავი პიარი არს სხუათა ბიწისა მუდმივ ჩინება;
თეთრი პიარი თÂსის კეთილობისა სხუათათÂს ჩიჩინია;
ყვითელი პიარი არს თითხვნა ჭორთა
პლანაქეში _ თრიაქისა გარდამეტებით მწეველი
პლანი _ ესრეთ ითქმის რა მორჩნი კანაფისა გაახმონ და დაფქუან; სხუა შეკეთებასთან ნახე
პლეტი _ იჩქითი განრიდება გინა ოტება შეშინებულისა
პოზდნი _ ხანის დამზმელი
პონტი _ უცაბედი საქნარი
პრავი _ მართალი მარწმუნებელი
პრაკოლი _ ვენაზედ ნემსით განაÃურეტი
პრაშმანდოვკა _ დიაცი სხუათა და სხუათა მამაცთა თანა დია მყოფი, გარნა საფასურისა არა მთხოვნელი
პრეტენზიული _ აჯისა ბრძანებად მომაქცეველი
პრიკოლი _ უნდილ საღრეჭი
პრიკუპი _ ქაღალდის თამაშისას ერთის წრიულის მოხვეჭა


ჟიმჟიმი _ უკანალის ცახცახი
ჟოპასტენკა _ პანღურის ამორტყმით თამაშობა უგვარი, ბაცნები იქმან


რიჟა _ მრუდე, გინა პირუმტკიცი
როჟა _ კაცი უამური
როჟის კერვა _ მწუთხის სახისა შეკუÀთა


საიმი _ გეშის აღება
სანქციის დება _ ესრეთ იტყÂან, ოდეს ვინმე ხატითა თÂსითა გინა საქციელით თÂსს ნაჩუმათევს თუალ-საჩინოდ ჰყოფს
სასტავი _ მოყუასთ ერთობა
საჩკაობა _ თავისა მოზანტება
სეკა _ ესე ციფრად ოც და ერთი, რაÁც ნიშნავს ტოლნი ვართო, ანუ ბარი-ბარში
სვეტი _ ცარიელ დარბაისლობისა მოიმედე
სვეცკი _ სვეტთაგან ამოდ შესატკბობი
სვოი _ ჩუენ კერძო
სიაფანდი _ არ-საღირებელს უსულო საგანზედ ამბობენ; გინა ცრუსა კაცზედ
სიმონ! _ ქალაქური მოწოდება
სიმპო _ უსრული სიმპატიურითგან, რაÁცა არს ამოდ სახილველი
სირი _ გრძელი საწულო მოსუÀნებული
სიტყვის აღება _ თÂსივე დაგინებისა მოშლა
სიტყვის მოხსნა _ სიტყÂს აღებავე
სიფათი _ სახე უშვერი
სიცო _ ნაკუÀთი სიცოცხლითგან
სკოლსკობა _ ხასიათთ ავად მოქნილობა, ხოლო სკოლსკისა უნდოსა და ორპირს კაცზედ იტყÂან
სპონტამ _ ერთი არს კნინღა, გინა იქვე, ითქუას თუ: სპონტამ გავაკეთებდიო ესე იგი არღარა მიკლდა გაკეთებას, უკეთუ მსუროდაო; მეორე არა ცარიელად ჰყოფისათÂს: სპონტამ ყოფნა, სპონტამ დარჩენა და ესე ვითარნი
სროკი _ დილეგს საყოფელთ ჟამთა საზომი
სტოპრო _ ასნი მეასედთაგანნი, რომელ ნანდÂლსა ნიშნავს
სტოსის წაყვანა _ საგანთ და საქნელთ Ãელერთპირი გარიგება
სტრელი _ პაემანის-ყოფა
სუტენიორი _ მეურვე მეძავთა
სხადნიაკი _ ქურდთ შეყრილობატეხავს _ აუგია
ტვინის ტყვნა_ გულისხმის ყოფად დაძალება
უკანალიდან ბარათის გამოღება _ თითიდან მიზეზის გამოწოვასაÂთ
ტრაკში _ დია შორს
ტრუხა _ ამაო, ფუტუროსაÂთ


უსწორდება _ ამოდ უჩნს
უტრაკო _ აღმსთობად უძლური; ხოლო უტრაკო მეტრაკედ უწოდენ, უკეთუ თÂსისა საქმისა ვერ-მომრიგებელს სხვათა საქმეთა მორიგება მოპრიანებია


ფანი _ გარდარეული მოთაყვანე
ფაიზაღი _ ნანდÂლ სარწმუნო
ფაქტი _ თრიაქთა და ესე ვითართა მცირე რამ შეკვრა
ფუფლო _ პირობას გარდასრული


ქაჩავს _ ძალ-უცს
ქაჯი _ მეტის მეტი ტეტია
ქელანი _ ერთად მოცემული, მაყუთზედ იტÂან
ქერაობა _ გარდაჭდობილის მიჯნურისაგან ხელის მეტი ფათური
ქეში _ პლანაქეშისგან მოკლებით
ქეში _ სხუათა ენაა, მაყუთთან ნახე
ქინძაობა _ სუბუქი ტყნაურობა
ქსივა _ ძუÀლად: ტუსაღთ უსტარი; აწ: ჯიბეს საქონი მცირე რამ საბუთი მარწმუნებელი


ღადავი _ თომარზედ აღმატებული


ყამა _ იარაღი მკუÀთელი, მტკაველის ოდენა და უდიდესი
ყიყინი _ კეთილი მოაჯეობა
ყლეფანდურა _ სუბუქის ჭკÂსა


შავი _ ავაზაკთ მოძღუარი
შავი _ საწულოსაც ჰქÂან
შალა _ პლანთ-კეთილობა
შანს-პეპელა _ შემთხუÀÂს მნე
შარაფი _ ქეიფი ღრეობაზედ უმცირესი
შატალო _ შეგირდთ უმოძღურო ხეტიალი
შეახვია _ დააბასავით
შებმა _ დაბმისა მზგავსი არს, დაბმასთან ნახე
შეედო _ დაენძრა გასწავლის
შეკეთება _ დაფქÂლის პლანისა მასტერკად განმზადება, სხუა მასტერკასთან ნახე
შელაგება _ შეყოფასაÂთ, გარნა არა ერთის ოდენ საზრუნაÂთა, არამედ მრავლის; შეყოფასთან ნახე
შემეტენე _ შეტენÂსა მოსურნე
შენძრეული _ დია გამოცდილი
შეტენვა _ ძალად ცოლობა
შეტენვა _ გვერდით მყოფობისა უსიამო მეცადინობა
სხუაÁცა არს ნახალკის შეტენვა, მერმე სწერია
შეყენება _ ქუჩაში ცარცვა
შეყოფა _ ჯიუტისაგან შეწუხება
შე-ჩემა _ უდიერი მოწოდება
შეცემა _ ჯახითა ტყუნა
შეწერა _ დაგინებისა ურიდველობა
შეწერვა _ ახეÂსა მზგავსი, გარნა იხილეთ აქა, თუ ვითარ განიყოფებიან:
ოდეს თაღლითები იქმან, არს შეწერვა ტეხნიკური,
ოდეს ძალითა წაერთმის, არს დაწერვა გინა ახევა,
ოდეს მიჩუმათებითა წაერთმის _ პარვა;
კვალად შეწერვა არს დაზანგებისა მგვანი, ოდეს ერთმან მეორესა რაიმე დაავალოს, გარნა არა პირველად
შიგ ქონა _ ესრეთ ძრიელ შემცდარსა ეტყÂან: შიგ ხომ არა გაქვსო
შიპიტი _ გულისა შუღლად აშუშხუნება
შმონი _ სავანეთა და საცმელთ განჩხრეკა
შმოტკისტი _ ზმანთ მოთაყვანე
შუხური _ ჩოჩქოლი და შუღლი დია ხმამაღალი


ჩააკატავა _ ზერელედ განასრულა
ჩაბოზება _ ბოროტის ზრახÂთ ჩაშვება
ჩათლახი _ ესე დიაცი კურო მრავალი და ხასიათ განრყუნილი; ჩათლახივე არს სულიერი ქუÀგამხედვარი და ავის ყოფისათÂს მუდამ მეცადინე
ჩაკვლა _ მასტერკისა ცეცხლთაგან განლევა
ჩალიჩი _ ქმნად მიდგომა
ჩალიჩმეისტერი _ ჩალიჩისა ნატიფად მქნელი
ჩამიჩი _ ჟამ გარდასრული დიაცი
ჩამშვები _ მაბეზღარი


ხავერა _ სავანე ბაითზედ უმცირესი და უპატიურად შენახული
ხატა _ ესე არა ხავერა არს, არამედ მასზედ ფართე და უკეთესი ნაპატრონები. ამათ ორივესა ხავერასა და ხატასა უწესო მოღუაწებისათÂს ჰქონობენ ხოლმე
ხევძმარის ბაყაყი _ დიაცი გაუთხოვარი, ხატად უგვანო, ბოხ-ხმიანი და ხარხარით მოცინარი
ხიპიში _ შფოთი
ხოში _ ლტოლვა
ხოშიანი _ არა შუÀნიერი არს, არამედ ნაკლებ ტკბილი
ხურუში _ ქუÀნა გრძნობა
ხრამჰესის ია _ დიაცი გაუთხოვარი, მეოჯახე საქებელი, საქციელითა სრულ, ხატითა კეთილ. გოიმის მამისა დია საყუარელი და საამაყო, თუცა ლ-ს მაძახებელი (ლ-სთან ნახე)


ჯაგა _ ბარბაროზი
ჯიგარი _ უცხოთა გულისწადილისა მიმხუდომი


ჰარიფი _ უცდელზედ ითქმის

ეს კაცი მეტყველებას მასწავლიდა,ძაან მაგარი ვინმეა...

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Posted: 03 Nov 2009 22:29
by S.T.A.L.K.E.R
mendes masieli
ვინ კაციი????

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Posted: 26 Nov 2009 23:21
by Ginevra
აქ არის ლექციებისას ჩაწერილი ბარბარიზმები. სამხედრო და არასამხედრო.


სამხედრო:

"კასკა" - ჩაფხუტი
"მასკა" - ნიღაბი
"მასკ"ხალათი - შესანიღბი ხალათი
"აბოიმა" - მჭიდი
"სეტკა" - ბადე
"მუშკა" - სამიზნე
"სტანოკი" - ჩარხი
"პრედახრანიწელი" - დამცველი
"გუსენიცა" - მუხლუხო
"აგნიმიოტი" - ცეცხლმტყორცნი
"მინა" - ნაღმი
"რეზბა" - ხრახნილი


ყოფითი:

"მატორი" - ძრავა
"ფეჩი" - ღუმელი
"ტრუბა" - მილი
"კნოპკა" - ღილაკი


Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Posted: 26 Nov 2009 23:25
by NAZGHA
Ginevra
ეგრე გააგრძელე

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Posted: 26 Nov 2009 23:30
by S.T.A.L.K.E.R
Ginevra
სამხედრო:
"ლიმონკა" - ხელყუმბარა

აქ შეგეშალა, ლიმონკა არ არის ნებისმიერი ჩვეულებრივი ხელყუმბარა, ლიმონკას საბჭოთა ჯარში და ჩვენთანაც ეძახიან ხელყუმბარა Ф-1 ს. მასა კი ეზახის ნებისმიერ ხელყუმბარას ლიმონკას მაგრამ არასწორია.

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Posted: 26 Nov 2009 23:32
by Ginevra
S.T.A.L.K.E.R wrote:Ginevra
სამხედრო:
"ლიმონკა" - ხელყუმბარა

აქ შეგეშალა, ლიმონკა არ არის ნებისმიერი ჩვეულებრივი ხელყუმბარა, ლიმონკას საბჭოთა ჯარში და ჩვენთანაც ეძახიან ხელყუმბარა Ф-1 ს. მასა კი ეზახის ნებისმიერ ხელყუმბარას ლიმონკას მაგრამ არასწორია.ეს ჩემი ნათარგმნი არ არის, ლექსიკონში ვერ ვნახე და ვიკითხე.

ამიტომ მჭირდება ლმილიტარისტების დახმარება.

ქართულად აქვს შესატყვისი?

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Posted: 26 Nov 2009 23:34
by CZ88
უპორები, სოშკები -> უპორი კიდევ წარმომიდგენია რა შეიძლება იყოს და სოშკა რაა?

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Posted: 26 Nov 2009 23:37
by S.T.A.L.K.E.R
Ginevra
Ginevra wrote:ეს ჩემი ნათარგმნი არ არის, ლექსიკონში ვერ ვნახე და ვიკითხე. ამიტომ მჭირდება ლმილიტარისტების დახმარება. ქართულად აქვს შესატყვისი?

ლიმონკა რუსულშიც და ქართულშიც ლიმონკაა.
მაგრამ ხელყუმბარის რუსული შესატყვისი არის ручная граната

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Posted: 26 Nov 2009 23:39
by S.T.A.L.K.E.R
CZ88 wrote:უპორები, სოშკები -> უპორი კიდევ წარმომიდგენია რა შეიძლება იყოს და სოშკა რაა?

აი ეს არის სოშკა. იარაღის სადგამი გასაშლელი ფეხები.
Image

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Posted: 26 Nov 2009 23:41
by CZ88
S.T.A.L.K.E.R wrote:ლიმონკა რუსულშიც და ქართულშიც ლიმონკაა.

ქართულად არ ვიცი ლიმონკა, მაგრამ ბევრ ენაში ლომონ- აქვს ძირი :) ისე, ცოტა სხვა რამეა ვიდრე ხელყუმბარა. ხელყუმბარა ისინია ბოთლის ფორმები რომ აქვს :( ეუფ, როგორ ავხსენი...

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Posted: 26 Nov 2009 23:47
by Hannibal
S.T.A.L.K.E.R wrote:Ginevra
Ginevra wrote:ეს ჩემი ნათარგმნი არ არის, ლექსიკონში ვერ ვნახე და ვიკითხე. ამიტომ მჭირდება ლმილიტარისტების დახმარება. ქართულად აქვს შესატყვისი?

ლიმონკა რუსულშიც და ქართულშიც ლიმონკაა.
მაგრამ ხელყუმბარის რუსული შესატყვისი არის ручная граната

არა კაცო , რეებს ამბობთ :D ხელყუმბრაა ყველა რასაც ხელით ვისვრით :) ლიმონკა კი რუსულია... რუჩნაია გრანატას სამხედრო ჟარგონული შესატყვისია :)

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Posted: 26 Nov 2009 23:55
by S.T.A.L.K.E.R
ildamusa
ildamusa wrote:არა კაცო , რეებს ამბობთ ხელყუმბრაა ყველა რასაც ხელით ვისვრით ლიმონკა კი რუსულია... რუჩნაია გრანატას სამხედრო ჟარგონული შესატყვისია

ვიცი რაცაა ხელყუმბარა, :) ხოდა კონკრეტულად ლიმონკა დაარქვეს ხელყუმბარა Ф-1 ს, ფორმის გამო.

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Posted: 20 Dec 2009 22:51
by უსტარაშვილი
ძალიან ხშირად:
სახში და არა სახში :(

Re: ქართული ენისა და ლიტერატურის კლუბი

Posted: 23 Dec 2009 14:08
by Sh@ko
Ginevra
ასევე მისახედია "უწყინარი ტერმინი, რომელიც მეთაურების ბაგეთაგანაც კი მომისმენია :D

"რუკზაკი" - ზურგჩანთა